Định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững (30/09/2008)

Tác giả trình bày những suy nghĩ về mặt lý luận, trên cơ sở đó làm rõ những điều kiện cần và đủ để thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa khi phát triển kinh tế thị trường ở giai đoạn hiện nay qua ba phần nội dung: 1) Định hướng nền kinh tế - nhận thức từ bài học lịch sử; 2) Định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường nước ta - những cơ sở khoa học - thực tiễn; 3) Khả năng và điều kiện phát triển nhanh và bền vững trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Tác giả: Trần Ngọc Hiên

Điều chỉnh chức năng và thể chế nhà nước dưới tác động của toàn cầu hoá (23/06/2008)

Trên cơ sở sáu nhóm quan điểm kiến giải về bản chất của toàn cầu hoá, tác giả coi toàn cầu hoá như “tiến trình mở rộng mối tương tác giữa người với người ở cấp độ toàn cầu cùng với những hệ quả phát sinh từ sự mở rộng đó”. Những vấn đề mà các nhà nước đang phải đối mặt trong thời đại toàn cầu hoá là vấn đề lãnh thổ, xã hội dân sự, vấn đề cơ cấu quyền lực trung ương và vấn đề chủ quyền. Đứng trước những vấn đề đó, nhu cầu điều chỉnh chức năng và thể chế nhà nước đã bộc lộ rõ hơn lúc nào hết: Nhà nước phải điều chỉnh chức năng của nó từ chỗ là chủ thể trực tiếp và đơn độc tạo ra sự phát triển thành người hợp tác, người tạo ra chất xúc tác và điều kiện thuận lợi cho các chủ thể khác cùng chia sẻ trách nhiệm. Nhà nước cần kiềm chế quyền lực một cách hiệu quả, tạo áp lực cạnh tranh trong nội bộ, cải thiện thể chế xây dựng chính sách và ra quyết định. Nhà nước phải xây dựng thể chế hỗ trợ thị trường, trong đó có xây dựng các thể chế thông tin, thiết lập một nền móng pháp luật và quyền sở hữu, xây dựng và phối hợp các thể chế tài chính. Nhà nước cũng cần xây dựng các thể chế hỗ trợ xã hội dân sự nhằm kích thích xã hội dân sự tham dự và chia sẻ trách nhiệm với nhà nước. Nhà nước cũng đồng thời phải xây dựng thể chế hợp tác quốc tế, bởi lẽ ở kỷ nguyên đương đại, sức mạnh của một nhà nước không còn được hiểu chỉ đơn thuần là khả năng gánh vác các sự vụ, mà trên thực tế, đang được hiểu là khả năng phối hợp hành động cùng với những tác nhân khác trong việc theo đuổi những mục tiêu đã được thoả thuận từ trước.
Tác giả: Phạm Thái Việt

Tư tưởng của V.I. Lenin về nhà nước xã hội chủ nghĩa và việc vận dụng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay (30/09/2008)

Tư tưởng của Lenin về nhà nước xã hội chủ nghĩa bao gồm các nội dung chủ yếu là: tính tất yếu, tính chất, đặc điểm của nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ sở kinh tế của nhà nước vô sản; cơ sở chính trị - xã hội của nhà nước xã hội chủ nghĩa; vấn đề chính quyền, dân chủ và pháp luật trong xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nhận thức một cách rõ ràng và toàn diện về những tư tưởng đó của Lenin, tác giả đã nêu bật một số điểm đáng chú ý trong việc vận dụng tư tưởng của Lenin vào việc mở rộng dân chủ, từng bước kiến tạo nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Một là bản chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hai là xây dựng cơ sở kinh tế cho nhà nước. Ba là xây dựng hệ thống pháp luật của nhà nước. Bốn là vấn đề quyền lực và dân chủ trong nhà nước. Năm là vấn đề Đảng lãnh đạo nhà nước. Và sáu là một số vấn đề đặt ra trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tư tưởng Lenin.
Tác giả: Bùi Thị Thuỳ Dương

Việt Nam - tầm nhìn 2050 (23/06/2008)

Từ nhận thức về những chuyển biến đã và đang diễn ra ở Việt Nam với cả cơ hội lẫn thách thức cho quá trình phát triển, nội dung cuốn sách chủ yếu đi sâu phân tích thực trạng phát triển đa số các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và giáo dục ở Việt Nam; đồng thời chú trọng trình bày những giải pháp cụ thể để hiện thực hoá những mục tiêu căn bản công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, để nền kinh tế tri thức thực sự trở thành chìa khoá bật mở những tiềm năng trí tuệ, vốn tài nguyên và những mối bang giao cho sự thành công của kinh tế Việt Nam trong thế kỷ XXI.
Tác giả: Trần Xuân Kiên; Mai Diên l.th.

Những yếu tố ảnh hưởng đến bình đẳng giới trong phân công thực hiện công việc nội trợ giữa vợ và chồng (30/09/2008)

Tổng thuật tình hình nghiên cứu về vấn đề bình đẳng giới trong gia đình, chú trọng phân tích hiện trạng phân công lao động nội trợ ở nông thôn Việt Nam và các yếu tố ảnh hưởng đến phân công lao động nội trợ, nhận thấy các yếu tố ảnh hưởng đến bất bình đẳng giới giữa vợ và chồng chủ yếu nằm ở quan điểm thiên lệch của người dân, tác giả cho rằng chính quyền và các đoàn thể địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bình đẳng giới, xem đó là biện pháp hết sức cần thiết và có ý nghĩa nhằm cải thiện tình trạng bất bình đẳng giới trong phân công lao động nội trợ giữa vợ và chồng.
Tác giả: Trương Thu Trang t.th.

Công nghệ thông tin liên lạc và sự tiến triển của tri thức (23/06/2008)

Trong bài viết này, các tác giả đưa ra những đánh giá về sự phát triển của công nghệ thông tin liên lạc từ thời kỳ trước khi có chữ viết tới thời đại thông tin; sự tác động của công nghệ thông tin liên lạc đối với sự phát triển của không gian tri thức trong quá trình chia sẻ tri thức và xem xét độ tin cậy và sức mạnh của tri thức. Lấy Wikipedia - một website chia sẻ thông tin tự do lớn nhất hiện nay với sự tham gia của cả cộng đồng - làm thí dụ, các tác giả mô tả quá trình chia sẻ tri thức bao gồm: khả năng biến đổi trong quá trình sáng tạo, sở hữu, chuyển giao và tin tưởng vào tri thức, cũng như những thay đổi trong quá trình truyền tải và lưu trữ khi được hỗ trợ bằng các công nghệ thông tin.
Tác giả: H. Wilder, S.P. Ferris; Thuỳ Linh l.th.

Hệ tư tưởng của sự phát triển (23/06/2008)

Nên vứt bỏ những đóng góp của hệ tư tưởng phát triển vào sọt rác và đưa nó vào bảo tàng của những hệ tư tưởng thất bại. Đã đến lúc phải nhận ra rằng việc cố gắng áp đặt hệ tư tưởng phát triển cứng nhắc vào những nước nghèo của thế giới đã thất bại thảm hại. May mắn thay, dẫu sao đi nữa, nhiều xã hội nghèo đói vẫn đang hình thành con đường của riêng mình để tiến tới tự do và sự thịnh vượng. Đó chính là cách mà những cuộc cách mạng thực sự đang diễn ra.
Tác giả: William Easterly; Hồ Quỳnh Oanh d., Hà Quỳnh Hoa h.đ.