Về mô hình phát triển Đông Á và Đông Nam Á: trách nhiệm của nhà nước và vấn đề sử dụng bài học kinh nghiệm của bốn con rồng (19/05/2009)

“Mô hình phát triển Đông Á” và “Mô hình phát triển Đông Nam Á” là hai khái niệm được David Dapice và các chuyên gia Harvard sử dụng trong báo cáo tư vấn cho Chính phủ Việt Nam 2008. Báo cáo chỉ ra những kinh nghiệm thành công của Hàn Quốc, Đài Loan và một số nước Đông Á khác trong quá trình trở thành các nước công nghiệp hóa mới (NICs), các nền kinh tế công nghiệp hóa mới (NIEs) và những kinh nghiệm thất bại (tương đối) của các nước Đông Nam Á đến nay vẫn chưa (hoặc không) vượt qua được cái bẫy của sự phát triển. Bài viết bàn về khả năng ứng dụng những bài học kinh nghiệm này và cố gắng tìm kiếm gợi ý cho sự phát triển ở Việt Nam từ góc độ văn hóa và con người, với các nội dung: 1) Tham vọng của thời tăng trưởng và những lời cảnh báo; 2) Rồng, hổ Đông Á và những bài học gây ấn tượng; 3) “Mô hình Đông Á và Đông Nam Á” của David Dapice và các cộng sự; 4) Các gợi ý cho Việt Nam.
Tác giả: Hồ Sĩ Quý

Khát vọng đổi mới và nơi đâu là đích đến? (19/05/2009)

Ngày 16/06/2008, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã ban hành Nghị quyết 23-NQTW về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học - nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Nội dung bài viết tập trung phân tích những chuyển đổi trong văn học hôm nay nhằm tìm đến xu thế phát triển (hoặc đích đến) của văn học trước các yêu cầu mới của giao lưu và hội nhập trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.
Tác giả: Phong Lê

Xã hội dân sự - một số vấn đề chọn lọc (19/05/2009)

Bài viết lược thuật nội dung cuốn sách “Xã hội dân sự - một số vấn đề chọn lọc” - cuốn sách tiếng Việt đầu tiên được viết có hệ thống và tương đối toàn diện về xã hội dân sự, với các phần nội dung: 1) Xã hội dân sự - những khái niệm cơ bản; 2) Xã hội dân sự trong bối cảnh phát triển của thế giới; 3) Tình hình và đặc điểm của xã hội dân sự ở Việt Nam - những mặt tích cực và những vấn đề đặt ra; 4) Phát triển xã hội dân sự thông thái tương xứng với nhà nước pháp quyền hiện đại Việt Nam trong thế kỷ XXI.
Tác giả: Vũ Duy Phú ch.b.; Quý An l.th.

Về tư tưởng công bằng của K. Marx ở Trung Quốc hiện nay (19/05/2009)

Tư tưởng về công bằng của K. Marx cho thấy rõ sự khác biệt giữa công bằng trong chủ nghĩa xã hội và công bằng trong nền kinh tế thị trường tự do tư bản chủ nghĩa. Nhưng tư tưởng về công bằng của Marx chỉ mang tính định hướng, không thể coi là những phương án sẵn có cho chủ nghĩa xã hội ở từng giai đoạn lịch sử cụ thể. Bởi vậy, tư tưởng về công bằng của Marx cần được nhận thức một cách đúng đắn và vận dụng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc hiện nay.
Tác giả: Nguyễn Minh Hoàn

Về hiện tượng trả đất, bỏ đất của phụ nữ: một số phát hiện từ nghiên cứu hai xã ở Thái Bình và Vĩnh Long (19/05/2009)

Tác giả trình bày một số kết quả thu được từ nghiên cứu về hiện tượng người dân trả ruộng cho chính quyền, bỏ ruộng đi làm việc khác ở hai xã Đông Mỹ (Đông Hưng, Thái Bình) và Mỹ Lộc (Tam Bình, Vĩnh Long), với các phần nội dung chính: 1) Tình hình trả đất, bỏ đất; 2) Nguyên nhân của hiện tượng trả đất, bỏ đất; 3) Đời sống của phụ nữ trước và sau khi bỏ đất; 4) Những thuận lợi và khó khăn của phụ nữ khi bỏ đất; 5) Một số kết luận và khuyến nghị.
Tác giả: Trương Thị Thúy Hằng

Dịch vụ tham khảo và vấn đề phát triển dịch vụ tham khảo tại Viện Thông tin Khoa học xã hội (19/05/2009)

Mở đầu bằng việc giới thiệu sơ lược về dịch vụ tham khảo - loại hình dịch vụ thông tin mang tính tổng hợp, được thực hiện thông qua việc kết hợp các dịch vụ khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu được cung cấp thông tin, tác giả bài viết nhấn mạnh những điều kiện thiết yếu để triển khai một cách ổn định dịch vụ tham khảo tại Viện Thông tin Khoa học xã hội, đó là: đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp triển khai dịch vụ; phát triển nguồn tin; chuẩn bị hệ thống trang thiết bị kỹ thuật; phát triển các loại sản phẩm có khả năng đáp ứng ở mức ngày càng cao nhu cầu và đòi hỏi từ phía người dùng tin; xây dựng và triển khai chiến lược marketing đối với dịch vụ trên cơ sở củng cố và duy trì mối quan hệ với nhóm người dùng tin chính của dịch vụ là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ nghiên cứu; xây dựng môi trường pháp lý thiết yếu làm cơ sở để phát triển thị trường thông tin khoa học xã hội.
Tác giả: Trần Mạnh Tuấn

Đã tới thời của chủ nghĩa tư bản 3.0 (19/05/2009)

Chủ nghĩa tư bản đang nằm ở điểm thấp nhất trong cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất của nó sau nhiều thập niên. Sự kết hợp giữa suy thoái kinh tế sâu sắc, suy giảm kinh tế toàn cầu và quốc hữu hóa các mảng lớn của khu vực tài chính trong các hệ thống kinh tế lớn của thế giới đã đánh mạnh vào thế cân bằng giữa thị trường và nhà nước. Việc thiết kế mô hình tiếp theo của chủ nghĩa tư bản sẽ không dễ dàng. Cứu tinh duy nhất của chủ nghĩa tư bản là ở tính chất cực kỳ linh hoạt của nó.
Tác giả: Dani Rodrik; Ngô Thế Phúc d., Trần Hải Hạc h.đ.