An sinh xã hội ở Việt Nam thời kỳ Đổi mới (19/06/2012)

Bài viết đề cập đến khái niệm an sinh xã hội; chủ trương, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về an sinh xã hội trong thời kỳ Đổi mới; thực trạng bảo đảm an sinh xã hội trong sự gắn bó mật thiết với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội hơn 25 năm qua; và kiến nghị một số hướng giải pháp trong thời gian tới.
Tác giả: Phạm Xuân Nam

Về những điểm mới của Bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ ba (19/06/2012)

Bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ ba gồm 15 tập với trên 3.300 tác phẩm quan trọng, trong đó được bổ sung thêm khoảng 800 tư liệu mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1912 đến năm 1969, đã được xác minh và thẩm định, nghiệm thu hai cấp theo quy định của một chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước. Bài viết góp phần làm sáng rõ hơn những điểm mới của bộ sách, qua đó thấy được sự kế thừa và phát triển so với hai lần xuất bản trước.
Tác giả: Nguyễn Văn Chung

Mô hình tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc sau khủng hoảng và bài học cho Việt Nam (19/06/2012)

Phân tích bốn đặc trưng cơ bản của mô hình tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc sau khủng hoảng tài chính toàn cầu (1- Xuất khẩu - động lực tăng trưởng bền vững của nền kinh tế; 2- doanh nghiệp hoạt động hiệu quả cả ở thị trường trong nước và thị trường nước ngoài, đặc biệt ở thị trường Trung Quốc; 3- thực hiện chiến lược kích cầu kinh tế để kích thích sản xuất và khuyến khích tiêu dùng nội địa; 4- vai trò quan trọng của nhà nước trong thúc đẩy kinh tế sau khủng hoảng), các tác giả bài viết nhấn mạnh, ở Việt Nam, đổi mới mô hình tăng trưởng là cần thiết và xu hướng đổi mới cần tập trung vào sáu yếu tố: mô hình tăng trưởng lấy hiệu quả là chủ yếu, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại thị trường tài chính với trọng tâm là tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính, thay đổi chiến lược thu hút vốn đầu tư nước ngoài, chú trọng phát triển nông nghiệp và giảm quy mô, đồng thời nâng cao hiệu quả đầu tư công.
Tác giả: Vũ Văn Hà, Phạm Thị Thanh Bình

Quản lý công mới - nội dung chủ yếu và một số vấn đề tranh luận (19/06/2012)

Bàn về quản lý công mới (new public management), bài viết gồm bốn phần nội dung: 1- Khái niệm cơ bản. 2- Nội dung chủ yếu. 3- Chủ trương chính sách: đổi mới khu vực công, áp dụng mô thức quản lý của doanh nghiệp, thiết lập cơ chế lấy khách hàng làm định hướng, vận dụng cơ chế cạnh tranh, coi trọng kết quả, thực hiện hợp tác xã hội. 4- Một số vấn đề tranh luận: nặng về hình thái ý thức, chệch hướng về giá trị xã hội của khu vực công, “thỏa mãn khách hàng” đáng để hoài nghi, vấn đề trách nhiệm của nền hành chính.
Tác giả: Nguyễn Trọng Bình

Ảnh hưởng của văn hóa đến đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam (trường hợp các doanh nghiệp Hàn Quốc) (19/06/2012)

Bài viết trình bày một số nhận định được rút ra từ nghiên cứu điều tra 133 công ty có vốn đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam trong hai năm 2010-2011 về ảnh hưởng của văn hóa đến kỳ vọng của các bên trong quan hệ lao động, đến cách tiếp nhận mâu thuẫn, giao tiếp trong quan hệ lao động, phong cách lãnh đạo, cách thức giải quyết mâu thuẫn và thời điểm đình công.
Tác giả: Nguyễn Hoàng Ánh

Về hoạt động tư vấn tâm lý trong chăm sóc sức khỏe tinh thần xã hội ở nước ta hiện nay (19/06/2012)

Phân tích những thành tựu đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động tư vấn tâm lý trong chăm sóc sức khỏe tinh thần xã hội ở Việt Nam hiện nay về số lượng các cơ sở tư vấn và chuyên viên tư vấn tâm lý, về các hình thức tư vấn và chất lượng, hiệu quả của hoạt động tư vấn, tác giả bài viết nhấn mạnh bốn giải pháp cơ bản góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tư vấn tâm lý. Thứ nhất, các bộ ban ngành liên quan và các cơ quan chủ quản cần có sự thống nhất trong việc đề ra chiến lược phát triển các cơ sở tư vấn tâm lý một cách khoa học, hợp lý. Thứ hai, tư vấn tâm lý cần được Nhà nước và xã hội thừa nhận là một nghề có mã ngành riêng và có thù lao xứng đáng. Thứ ba, cần đa dạng hóa các hình thức tư vấn tâm lý. Thứ tư, cần không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên viên tư vấn.
Tác giả: Phạm Đình Duyên

Đánh giá lại tính chính danh của trách nhiệm bảo vệ (R2P) (trường hợp can thiệp của NATO ở Libya) (19/06/2012)

Bài viết lập luận rằng trách nhiệm giải trình là điều kiện tiên quyết để khẳng định tính chính danh của trách nhiệm bảo vệ (R2P) và chứng minh cho lập luận này thông qua trường hợp NATO tấn công Libya.
Tác giả: Nguyễn Hồng Hải, Hoàng Thanh Phương