Về những giá trị hiện thực của chủ nghĩa Marx và triết học Marx trong thế giới đương đại (02/07/2013)

Bài viết trình bày một số đánh giá của các học giả phương Tây về ảnh hưởng của chủ nghĩa Marx, đề cập đến hai đặc điểm nghiên cứu về triết học mác xít: khái quát diện mạo mới của triết học mác xít hiện đại cũng như chỉ ra vị trí và vai trò của nó trong thế giới đương đại, từ đó phân tích hai vấn đề lớn mà các nghiên cứu trong triết học mác xít phương Tây hiện nay tập trung nghiên cứu: những nghiên cứu về triết học Marx và những nghiên cứu gắn chủ nghĩa Marx với việc giải quyết những vấn đề của thế giới đương đại.
Tác giả: Nguyễn Minh Hoàn

Phát triển đội ngũ - yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng đào tạo tại cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay (02/07/2013)

Phát triển đội ngũ là vấn đề cấp thiết đang đặt ra, có ý nghĩa quan trọng đối với việc đảm bảo chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam hiện tại và tương lai. Một trong những yêu cầu để đảm bảo thực hiện đổi mới hệ thống giáo dục là xây dựng đội ngũ nhà giáo. Thực hiện các giải pháp trong “Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020” một cách đồng bộ sẽ góp phần quan trọng trong việc giải quyết vấn đề khủng hoảng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay, góp phần đẩy mạnh việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục ở một tầm cao mới, nhằm tạo ra những chuyển biến mới, thật sự hiệu quả và thiết thực về chất lượng giáo dục đại học như chúng ta mong đợi.
Tác giả: Võ Văn Thắng

Bất bình đẳng giới về thu nhập: tiếp cận từ đầu tư giáo dục vào vốn con người (02/07/2013)

Bất bình đẳng xã hội là một hiện tượng phổ biến trên phạm vi toàn cầu, với sự khác biệt về quy mô và mức độ. Có nhiều chiều cạnh về bất bình đẳng xã hội, như bất bình đẳng giữa các tầng lớp xã hội, giữa các dân tộc, giữa các vùng miền, bất bình đẳng giới… Từ quan điểm nghiên cứu giới và phát triển, bất bình đẳng giới thể hiện ở bất bình đẳng trong lĩnh vực chính trị, quản lý lãnh đạo, về quyền quyết định… trong đó bất bình đẳng về lương/thu nhập giữa nam và nữ là một chỉ báo dễ thấy. Đã có nhiều cách giải thích khác nhau về bất bình đẳng về lương/thu nhập theo giới (theo loại hình công việc, theo thành phần kinh tế, nơi cư trú, theo hình thức sở hữu doanh nghiệp…). Bài viết giải thích nguyên nhân/nguồn gốc hiện tượng bất bình đẳng thu nhập theo giới từ cách tiếp cận đầu tư giáo dục vào vốn con người.
Tác giả: Hoàng Bá Thịnh

Hội thảo khoa học: Khủng hoảng nợ công ở Liên minh châu Âu và những gợi mở đối với Việt Nam (02/07/2013)

Bài viết tổng thuật nội dung Hội thảo khoa học do Viện nghiên cứu châu Âu (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) tổ chức ngày 25/04/2013 tại Hà Nội trong khuôn khổ đề tài cấp Nhà nước KX.01.09/11-15 “Khủng hoảng nợ công ở một số nước Liên minh châu Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” với hai phiên thảo luận tập trung nêu bật những vấn đề về khủng hoảng nợ công ở Liên minh châu Âu; hiện trạng nợ công ở Việt Nam và bài học kinh nghiệm từ châu Âu.
Tác giả: Tú An t.th.

Về ảnh hưởng tiêu cực của một số quảng cáo truyền hình tới trẻ em ở Việt Nam hiện nay (02/07/2013)

Với sự phổ biến của truyền hình như ngày nay, quảng cáo truyền hình cũng ngày một tăng lên và có ảnh hưởng cả tích cực lẫn tiêu cực đối với người xem, đặc biệt đối với trẻ em từ 0 đến 3 tuổi. Bài viết đề cập đến những ảnh hưởng tiêu cực của quảng cáo truyền hình đối với thể chất, ngôn ngữ, hành vi và ý thức của trẻ ở lứa tuổi này.
Tác giả: Nguyễn Thị Quyên

Mối quan hệ giữa tín ngưỡng Cúng việc lề và Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ở đảo Lý Sơn (02/07/2013)

Tín ngưỡng Cúng việc lề và Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa có quan hệ mật thiết với nhau. Những giá trị bên trong nó như giá trị cố kết cộng đồng, giá trị về mặt lịch sử, tâm thức hướng về tổ tiên luôn cần được bảo tồn, giữ gìn và phát huy trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việc làm đó không chỉ bảo tồn những di sản văn hóa của cha ông để lại như một lời tri ân những binh phu Hoàng Sa đã hy sinh vì nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn góp phần không nhỏ vào việc khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa và giáo dục truyền thống lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc cho các thế hệ trẻ.
Tác giả: Dương Ngọc Vũ Triều

Lợi ích công và quản trị công (02/07/2013)

Trong xã hội hiện đại, cùng với sự tăng cường quyền lực hành chính và sự mở rộng về quy mô của chính phủ và tổ chức hành chính, nhà nước cũng trở thành nhà nước hành chính. Làm thế nào để bảo đảm quyền lực hành chính phục vụ lợi ích công, ngăn ngừa sự xung đột lợi ích là vấn đề chủ yếu của quản trị công. Bài viết tập trung lý giải về lợi ích công, phân tích các phương diện quan trọng để thể hiện một cách tốt hơn lợi ích công trong quá trình quản trị công.
Tác giả: Zhang Cheng Fu, Li Dan Ting; Nguyễn Trọng Bình d.