Đoàn kết, gắn bó, chia sẻ trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin - thư viện trong tình hình mới (14/06/2015)

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài phát biểu của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Thông tin Khoa học xã hội (1975-2015). Nội dung bài phát biểu chúc mừng những thành tựu đã đạt được trong 40 năm qua của Viện Thông tin Khoa học xã hội và chỉ đạo những hoạt động mang tính chiến lược lâu dài đối với Viện trong thời gian tới. (Đầu đề do Tòa soạn Tạp chí đặt)
Tác giả: Nguyễn Xuân Thắng

Thông tin về bốn cái mới trong khoa học xã hội (14/06/2015)

Cần nhận thức lại cơ sở lý luận của thông tin khoa học và vai trò của nó trong sự phát triển của khoa học hiện đại, cả khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ, và khoa học xã hội và nhân văn. Thông tin về bốn cái mới trong khoa học xã hội: thành tựu mới, luận điểm mới, phương hướng mới, phương pháp mới được xác định là nhiệm vụ cơ bản của thông tin khoa học xã hội ở nước ta, cũng là nhiệm vụ của Viện Thông tin Khoa học xã hội.
Tác giả: Phạm Khiêm Ích

Quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất ở nước ta trong thời kỳ Đổi mới (14/06/2015)

Trong 30 năm Đổi mới, nước ta có nhiều bước chuyển quan trọng trong nhận thức và vận dụng mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Nhưng có hai bước chuyển lớn và rất căn bản, quyết định các bước chuyển khác. Bước chuyển thứ nhất là khi bước vào Đổi mới, xác lập lại quan điểm về quan hệ giữa sở hữu và sự phát triển của các lực lượng sản xuất. Bước chuyển thứ hai là chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 30 năm Đổi mới có thể xem là 30 năm xử lý thành công vấn đề sở hữu nói riêng và vận dụng quy luật quan hệ sản xuất - lực lượng sản xuất nói chung của nước ta. Tuy vậy, hiện nay, cần lưu ý xem xét, làm rõ một số vấn đề sau đây: 1- Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. 2- Xác định kinh tế tập thể đóng vai trò nền tảng của nền kinh tế. 3- Xây dựng thể chế kinh tế với tính cách là một phương diện biểu hiện chế độ sở hữu. 4- Công tác quy hoạch phát triển các lực lượng sản xuất.
Tác giả: Trần Văn Rón

Về phát triển nông nghiệp Việt Nam và một số vấn đề đặt ra hiện nay (14/06/2015)

Trong những năm thực hiện đường lối Đổi mới, các chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp của Việt Nam đã tạo được sự thay đổi căn bản. Các nguồn lực của nền sản xuất nông nghiệp đã được giải phóng mạnh mẽ, nền nông nghiệp đã đạt được những thành tựu to lớn. Tuy nhiên, thực tế phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam đang xuất hiện nhiều vấn đề phức tạp đòi hỏi phải được giải quyết. Nội dung bài viết khái quát sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam trước và sau Đổi mới, đặc biệt là những chủ trương, chính sách kịp thời của Đảng và Nhà nước trong quá trình phát triển nền nông nghiệp nước nhà, và chỉ ra một số vấn đề nảy sinh trong giai đoạn hiện nay.
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài

Những hướng nghiên cứu cơ bản của Xã hội học môi trường ở Việt Nam (14/06/2015)

Xã hội học môi trường là một ngành khá mới ở Việt Nam, vì vậy việc xác định các hướng nghiên cứu một cách rõ ràng là hết sức cần thiết. Hiện tại và trong tương lai gần, có 5 nhóm chủ đề cần quan tâm đối với lĩnh vực môi trường: 1- Vấn đề môi trường trong quá trình đô thị hóa và phát triển công nghiệp. 2- Vấn đề môi trường trong sản xuất nông nghiệp và phát triển làng nghề. 3- Vấn đề môi trường với việc hủy hoại rừng, trồng rừng và quản lý rừng. 4- Vấn đề môi trường trong phát triển du lịch, bảo tồn di sản văn hóa. 5- Vấn đề biến đổi khí hậu và biến đổi kinh tế - xã hội. Tiếp cận từ phương diện Xã hội học môi trường nhằm gợi mở các hướng nghiên cứu, tác giả bài viết từng bước làm rõ qua các nội dung trên.
Tác giả: Phạm Minh Anh

Tin đồn và dư luận xã hội (14/06/2015)

Tin đồn là một nỗ lực của tập thể để giải thích một tình huống có vấn đề và gợi nhiều cảm xúc. Một cuộc nghiên cứu trường hợp cho thấy, khi công chúng thực sự quan tâm, tin đồn có xu hướng được xây dựng và trở nên đa dạng, trái với mong đợi và giả định mà Allport và Postman đã tổng quát trên cơ sở thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.
Tác giả: Warren A. Peterson, Noel P. Gist; Phan Tân d.