Nho giáo xưa và nay: Công và tội (18/06/2021)

Trong lịch sử, cả trên bình diện quốc tế cũng như ở Việt Nam, vấn đề tranh luận, đánh giá, xử lý Nho giáo đã từng diễn ra liên tục. Bài viết gồm bốn nội dung: (i) những cách tiếp cận khác nhau về Nho giáo, (ii) Nho giáo - một học thuyết nhị trùng, (iii) về gương mặt người Nho sĩ - một nhân cách lưỡng phân, và (iv) Nho học Việt Nam xưa và nay; qua đó rút ra một số nhận xét.
Tác giả: Nguyễn Thừa Hỷ

Tác động của các FTA thế hệ mới đến quyền tự do lập hội và những đề xuất cho Việt Nam (18/06/2021)

Bài viết tập trung làm rõ những quy định của pháp luật quốc tế và Việt Nam hiện hành về quyền lập hội, quy định về quyền lập hội trong các hiệp định thương mại tự do (Free Trade Agreement - FTA) thế hệ mới và những tác động đến pháp luật Việt Nam, đồng thời đưa ra những đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật về quyền lập hội đáp ứng yêu cầu của các FTA thế hệ mới.
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Yến, Lã Minh Trang

Phân quyền giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương ở Nhật Bản (18/06/2021)

Bài viết trình bày khái quát quá trình cải cách hệ thống chính quyền địa phương ở Nhật Bản; phân tích thực tiễn phân quyền giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương nước này trong hai lĩnh vực chủ yếu là quản lý hành chính và quản lý ngân sách; trên cơ sở đó, rút ra một số nhận định mang tính gợi mở cho Việt Nam.
Tác giả: Chu Thị Thanh An

Thờ cúng tổ tiên của người Việt hiện nay (18/06/2021)

Từ sau Đổi mới, đời sống văn hóa - xã hội của người Việt đã có không ít sự thay đổi, nhiều phong tục tập quán bị biến đổi theo, và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên cũng không ngoại lệ. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt từ lâu đã trở thành chỗ dựa vững chắc có khả năng “đề kháng” trước sự xâm nhập ồ ạt và đe dọa làm mất bản sắc văn hóa dân tộc của nhiều nền văn hóa từ bên ngoài. Mặc dù đã ít nhiều bị biến đổi cho phù hợp với xã hội hiện đại, nhưng tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên đã được người Việt bảo tồn như một nét văn hóa truyền thống độc đáo. Bài viết đề cập đến nguồn gốc, vai trò, ý nghĩa, đặc trưng, đối tượng và sự biến đổi trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt trong bối cảnh hiện nay.
Tác giả: Lưu Thị Thu Thủy, Bùi Thị Minh Phượng

Biến đổi sinh kế của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới (Nghiên cứu trường hợp huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội) (18/06/2021)

Huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội tiến hành xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh nền kinh tế địa phương phát triển chậm, người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp với thu nhập bình quân đầu người thấp, kết cấu hạ tầng chưa bảo đảm. Do đó, người dân nơi đây phải đối mặt với nhiều thách thức, nhất là việc chuyển đổi phương thức sản xuất, biến động về đất đai, môi trường… Bài viết tìm hiểu, phân tích những thay đổi trong thực hành sinh kế của người dân huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội trong quá trình xây dựng nông thôn mới, qua đó bàn luận về những ảnh hưởng của nó đối với thực hành văn hóa của người nông dân trong bối cảnh nông thôn đổi mới.
Tác giả: Nguyễn Thị Phương

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hoạt động nghiên cứu lý luận chính trị trong thời kỳ phát triển mới của đất nước (18/06/2021)

Trên cơ sở nhìn lại một phần tư thế kỷ Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động nghiên cứu lý luận và làm rõ thời cơ lớn, yêu cầu cao trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, bài viết nêu lên yêu cầu cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hoạt động nghiên cứu lý luận nhằm phát huy dân chủ, khai thác mọi tiềm năng sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Tác giả: Phùng Hữu Phú