Tư tưởng Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại (25/09/2008)

Thông qua hệ thống ấn phẩm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện trong suốt cuộc đời của Người, bài viết tập trung phân tích và chứng minh cho khẳng định của Đảng Cộng sản Việt Nam: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.
Tác giả: Hồ Văn Chiểu

Đặc điểm quản lý nhân lực khoa học trong tổ chức nghiên cứu - phát triển nhà nước (25/09/2008)

Bằng phương pháp phân tích so sánh động cơ hoạt động của các nhóm người lao động trong xã hội, tác giả phân tích làm rõ những đặc trưng của công tác quản lý nhân lực khoa học trong tổ chức nghiên cứu - phát triển nhà nước, trên cơ sở đó đề xuất một số vấn đề đối với việc quản lý cán bộ khoa học hiện nay ở nước ta.
Tác giả: Xuân Hoàng

Về hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin (25/09/2008)

Trên cơ sở định hình một số kiểu phân nhóm và một số dạng tiêu biểu về sản phẩm và dịch vụ thông tin, tác giả xem xét hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin trong mối quan hệ một yếu tố với toàn thể hệ thống, với nguồn tin và với người dùng tin.
Tác giả: Trần Mạnh

Các chương trình ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển nông nghiệp, nông thôn - kết quả thu được và những vướng mắc (25/09/2008)

Bài viết phản ánh kết quả của các chương trình ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam từ năm 1990 đến nay; đề cập đến những vướng mắc cần được giải quyết trong thời gian tới; và nêu một số khuyến nghị đối với các cấp: Nhà nước, địa phương, các cơ quan khoa học và đối với bản thân người nông dân.
Tác giả: Nguyễn Văn Phú

Sử dụng kỹ thuật đánh giá qua tham dự ở vùng nông thôn như một chiến lược siêu nhận thức nhằm phát triển tri thức của người dân bản địa: một nghiên cứu điển hình (25/09/2008)

Bài viết trình bày kết quả của một nghiên cứu điển hình ở vùng nông thôn tỉnh Kermanshah thuộc miền Tây Iran với mục tiêu xác định rõ khả năng nâng cao năng lực siêu nhận thức của người nông dân bằng cách đào tạo họ sử dụng kỹ thuật tham dự với tư cách khả năng siêu nhận thức.
Tác giả: Mansoor Shahvali, Kiumars Zarafshani; Đ.T.Đ l.th.

An ninh trong quan niệm phát triển con người (25/09/2008)

Bài viết đi sâu phân tích vấn đề an ninh con người trong quan niệm phát triển con người trên các phương diện an ninh về kinh tế, lương thực, sinh thái, sức khoẻ, cá nhân, chính trị, xã hội và văn hoá; đồng thời đưa những chỉ báo cũng như phân biệt các loại nguy cơ đe doạ an ninh con người nói chung và trong điều kiện toàn cầu hoá nói riêng.
Tác giả: Biktimirova Z. Z.; Thu Khanh l.th.

Khu vực mậu dịch tự do Đông Á lấy ASEAN làm trung tâm (25/09/2008)

Bài viết xem xét những điều kiện thôi thúc các nước Đông Bắc Á đánh giá lại các chính sách ngoại thương hiện hành, mở rộng quan hệ thương mại; phân tích những mối nguy hiểm khi Trung Quốc hoặc Nhật Bản đóng vai trò lãnh đạo Khu vực mậu dịch tự do Đông Á (EAFTA); tìm hiểu khả năng ASEAN đóng vai trò trung tâm của EAFTA; phác hoạ những can dự của Mỹ vào khu vực này nhằm phục vụ tốt nhất cho lợi ích của Mỹ.
Tác giả: Eng Chuan Ong; Trần Vượng l.th.

Toàn cầu hoá và bản sắc văn hoá (25/09/2008)

Tư tưởng về sự cấu thành một nền văn hoá thống nhất (toàn thế giới), một siêu tộc người hay một “siêu xã hội” trong tương lai tới đây, chưa kể đến các quá trình toàn cầu hoá (chủ yếu về mặt kinh tế) đang diễn ra hiện nay, là điều huyễn tưởng, không tưởng, ngộ nhận cái mong muốn là thực tế đang tồn tại thực.
Tác giả: Kessidi F. H.; Ngô Thế Phúc d.