Một số điểm mới trong tư duy và đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội XI (28/07/2011)

Bài viết nêu và phân tích 8 điểm mới trong tư duy và đường lối lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam được thể hiện trong các văn kiện tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Những điểm mới này chính là tiền đề cho các hành động cách mạng trong giai đoạn sắp tới của cả dân tộc, đồng thời làm gia tăng niềm tin vào sự lãnh đạo đổi mới toàn diện của Đảng ta hiện nay.
Tác giả: Nguyễn Văn Điển

Văn học, nghệ thuật phản ánh hiện thực đất nước hôm nay (28/07/2011)

Cuốn sách tập hợp 56 bài viết được tuyển chọn từ các bài phát biểu, tham luận Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề “Văn học, nghệ thuật phản ánh hiện thực đất nước hôm nay” được Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức tháng 7 năm 2010. Nội dung chính của cuốn sách tập trung vào ba vấn đề lớn: 1- Phân tích mối quan hệ giữa văn học, nghệ thuật và hiện thực; lý giải đặc điểm, sự vận động và biến đổi của hiện thực đất nước hôm nay với tư cách là đối tượng của văn học, nghệ thuật đương đại. 2- Đánh giá thành tựu, các khuynh hướng, những hạn chế, thiếu sót trong việc nhận thức, phản ánh, khám phá hiện thực đất nước hôm nay của văn học, nghệ thuật. 3- Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nâng cao vai trò của văn học, nghệ thuật; trách nhiệm của văn nghệ sĩ trong thời kỳ mới.
Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; Nguyễn Thu Nghĩa l.th.

Vai trò báo chí trong định hướng dư luận xã hội (28/07/2011)

Thực trạng vai trò định hướng dư luận xã hội của báo chí Việt Nam hiện nay được tác giả xét đến ở khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin - nhận thức của công chúng, mức độ và lý do tin tưởng vào thông tin và mức độ tác động của báo chí đến dư luận xã hội. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả định hướng dư luận xã hội của báo chí Việt Nam được nêu ra là: 1- Nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước với nhiệm vụ định hướng dư luận xã hội của báo chí. 2- Xây dựng cơ chế phối hợp, liên thông hợp lý, hiệu quả giữa các cơ quan báo chí trước những vấn đề nóng bỏng, nhạy cảm của đời sống. 3- Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhận thức và năng lực định hướng dư luận xã hội cho đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên. 4- Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội và phân tích hoạt động báo chí để kịp thời định hướng thông tin phù hợp. 5- Tăng cường sức mạnh và ảnh hưởng của báo chí trong đời sống xã hội.
Tác giả: Đỗ Chí Nghĩa

Trách nhiệm bảo vệ: khái niệm và công cụ mới trong quan hệ quốc tế (28/07/2011)

Trong bối cảnh tình hình chính trị - xã hội ở khu vực và trên thế giới biến động nhanh chóng và khó lường, trách nhiệm bảo vệ (responsibility to protect) dường như không chỉ là khái niệm đang trở nên phổ biến, mà còn là công cụ thực chất được cho là chính danh trong quan hệ quốc tế để can thiệp vào những khu vực được xác định xảy ra những tội ác thuộc sự điều chỉnh của trách nhiệm bảo vệ. Bài viết trình bày một số nội dung cơ bản liên quan đến trách nhiệm bảo vệ, bao gồm: khái niệm và các trụ cột, cơ sở pháp lý, nguyên tắc, quá trình hình thành, các đối tượng có trách nhiệm thực hiện và bối cảnh áp dụng.
Tác giả: Nguyễn Hồng Hải

Hiện tượng dollar hóa: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam (28/07/2011)

Bài viết trình bày 5 nội dung: 1- Khái niệm dollar hóa (dollarization). 2- Tác động đối với nền kinh tế các nước bị dollar hóa. 3- Mức độ dollar hóa ở Việt Nam. 4- Thực tiễn dollar hóa tại Ecuador, El Salvador và Trung Quốc. 5- Bài học đối với Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề dollar hóa.
Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn

Nương rẫy trong đời sống các dân tộc Tây Nguyên (28/07/2011)

Trên cơ sở phân tích, rút ra những nhận định chung về một số đặc trưng cơ bản và sự biến đổi trong hoạt động sản xuất nương rẫy truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên, bài viết đề xuất bốn giải pháp góp phần giải quyết thực trạng mâu thuẫn gay gắt giữa cách ứng xử với đất đai, rừng rẫy của các dân tộc Tây Nguyên với việc sử dụng hợp lý tài nguyên, môi trường.
Tác giả: Trần Minh Đức

Suy nghĩ lại về giáo dục Hoa Kỳ (28/07/2011)

Suy nghĩ lại về nền giáo dục Hoa Kỳ, bài viết trình bày quan điểm, nhận định của tác giả trước các mệnh đề sau: 1- Trẻ em Mỹ đang tụt lại phía sau. 2- Nước Mỹ từng có những học sinh thông minh nhất thế giới. 3- Học sinh Trung Quốc đang ăn bữa trưa của Mỹ. 4- Nước Mỹ không còn thu hút được những người ưu tú nhất và sáng giá nhất. 5- Các trường đại học Mỹ đang tụt lại. 6- Thế giới sẽ đuổi kịp nước Mỹ trong cuộc chạy đua giáo dục quốc tế.
Tác giả: Ben Wildavsky; Xuân Tùng d.