Quan hệ giữa tư duy giáo dục và lối sống (24/07/2012)

Bài viết xem xét lại những vấn đề lý luận căn bản nhất về khái niệm giáo dục, tư duy giáo dục, mối quan hệ giữa tư duy giáo dục và lối sống nhằm xây dựng một nhận thức đúng đắn làm cơ sở cho đường lối giáo dục phù hợp với mục tiêu phát triển dân tộc. Bài viết khẳng định, chỉ có tư duy giáo dục được hình thành trên những nền tảng nhận thức khoa học mới mới đủ sức dẫn dắt một nền giáo dục chính thức bắt kịp với yêu cầu định hướng lối sống mới của cộng đồng trong cuộc sống hiện đại và của sự phát triển đất nước trong thời đại mới.
Tác giả: Lê Thị Lan, Đỗ Việt Hà

Hệ thống phân tầng xã hội ở Việt Nam hiện nay (qua những cuộc điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam 2002-2004-2006-2008) (24/07/2012)

Bài viết giới thiệu một số nội dung chủ yếu của cuốn sách Hệ thống phân tầng xã hội ở Việt Nam hiện nay (qua những cuộc điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam 2002-2004-2006-2008). Sách gồm ba chương: Chương 1 trình bày cơ sở số liệu và phương pháp luận nghiên cứu. Chương 2 phân tích thực trạng và xu hướng biến đổi của hệ thống phân tầng xã hội ở Việt Nam. Chương 3 kết luận và đặt ra một số vấn đề cơ bản đối với hệ thống phân tầng xã hội ở Việt Nam.
Tác giả: Đỗ Thiên Kính; Phạm Đỗ g.th.

Vai trò của báo chí trong việc bảo đảm và phát huy quyền được thông tin của người dân ở Việt Nam (24/07/2012)

Quyền được thông tin là quyền cơ bản của con người, được hiến pháp và pháp luật bảo vệ. Trong các kênh thông tin được bảo vệ đó, thông tin báo chí đóng một vai trò không thể thay thế. Bài viết gồm ba phần nội dung: 1- Chức năng thông tin của báo chí và việc bảo đảm quyền được thông tin của người dân. 2- Các nội dung thông tin báo chí và nhu cầu thông tin cơ bản của người dân. 3- Những vấn đề đặt ra trong việc bảo đảm quyền được thông tin của người dân thông qua báo chí.
Tác giả: Đỗ Chí Nghĩa

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, suốt đời vì dân (24/07/2012)

Kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai trên toàn quốc thời gian qua, ngày 18/5/2012, tại Hà Nội, Chi đoàn Viện Thông tin KHXH - Viện KHXH Việt Nam đã chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thanh niên Viện Thông tin KHXH học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, suốt đời vì dân”. Bài viết tổng thuật một số nội dung chính được trình bày và thảo luận tại Hội thảo.
Tác giả: Vân Hà t.th.

Về giá trị của văn bia thời Lý - Trần (24/07/2012)

Văn bia thời Lý - Trần mang những giá trị văn hóa truyền thống đậm nét về tính dân tộc hóa, tự tôn dân tộc và sức tự cường, tự chủ quốc gia. Văn bia thời Lý - Trần cũng lưu truyền cho đời sau những tinh hoa trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những giá trị mỹ thuật. Nội dung bài viết góp phần làm rõ những giá trị văn hóa truyền thống chứa đựng trong văn bia Lý - Trần - những giá trị lớn có ý nghĩa không chỉ đối với quá khứ mà cả trong hiện tại.
Tác giả: Trần Đức Liêm

Tính đa thần trong tín ngưỡng dân gian Nhật Bản (24/07/2012)

Bàn về tính đa thần trong tín ngưỡng dân gian Nhật Bản, tác giả trình bày 5 phần nội dung: 1- Tín ngưỡng thờ cúng thiên nhiên. 2- Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. 3- Tín ngưỡng phồn thực. 4- Tín ngưỡng thờ cúng động thực vật. 5- Sự hợp nhất giữa tôn giáo ngoại lai với tín ngưỡng, tôn giáo bản địa.
Tác giả: Lưu Thị Thu Thủy

Các chuẩn giáo dục quốc gia về lịch sử: kinh nghiệm phương Tây (24/07/2012)

Quan niệm thống nhất về các giá trị chung của giáo dục lịch sử phổ thông ở Tây Âu là ưu tiên quan điểm mang tính đa văn hóa, thừa nhận tầm quan trọng của lịch sử với tính cách là nhân tố tạo nên tính đồng nhất châu Âu, coi trọng quyền con người. Nhưng đặc thù quốc gia trong xây dựng chuẩn giáo dục lịch sử vẫn đang tồn tại ở nhiều nước châu Âu. Giới thiệu mô hình giáo dục của Anh và Đức làm thí dụ cho quan điểm này, tác giả bài viết rút ra một số bài học kinh nghiệm cho nước Nga trong việc xây dựng chuẩn giáo dục quốc gia về lịch sử.
Tác giả: E. E. Vjazemskii; Minh Châu d.