Kinh tế tư nhân - Một động lực quan trọng và cơ bản đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam (20/09/2017)

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (2016) đã chỉ rõ, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương đã khẳng định rõ hơn về vai trò của kinh tế tư nhân cũng như quan điểm tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển. Góp phần đưa Nghị quyết đi vào đời sống, để khu vực kinh tế tư nhân nắm bắt được cơ hội phát triển và thực sự là động lực quan trọng đối với phát triển, tác giả bài viết chỉ ra các tiêu chí đánh giá vai trò động lực của khu vực kinh tế sở hữu đối với phát triển kinh tế; đánh giá vai trò động lực của khu vực kinh tế tư nhân đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2001-2016; chỉ ra một số rào cản cơ bản cản trở khu vực kinh tế tư nhân phát huy vai trò động lực cho phát triển; nêu bật 5 quan điểm và 5 nhóm giải pháp để khu vực kinh tế tư nhân phát huy được vai trò động lực quan trọng và cơ bản đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam.
Tác giả: Vũ Hùng Cường

Một số vấn đề hoàn thiện cơ chế giám sát việc lựa chọn và bổ nhiệm cán bộ ở Trung Quốc hiện nay (20/09/2017)

Nhằm thực hiện quản trị đảng nghiêm ngặt, toàn diện, góp phần thúc đẩy hiện đại hóa quản trị quốc gia và nâng cao năng lực quản trị quốc gia ở Trung Quốc hiện nay, việc hoàn thiện cơ chế giám sát quá trình bổ nhiệm và lựa chọn cán bộ ở Trung Quốc hiện tập trung vào các phương diện chủ yếu là tăng cường giáo dục tư tưởng, xác lập thế giới quan và quan điểm đúng đắn về quyền lực cho đội ngũ cán bộ, hoàn thiện thể chế giám sát, thực hiện giám sát có hiệu quả đối với các khâu của quá trình lựa chọn và bổ nhiệm cán bộ, thiết lập cơ chế vận hành quyền lực đảm bảo sự phối hợp và chế ước lẫn nhau giữa ba quyền: quyền quyết định, quyền thực thi và quyền giám sát. Bài viết nêu lên một số tồn tại, hạn chế trong cơ chế giám sát việc lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ ở Trung Quốc trong những năm qua; đồng thời phân tích một số nội dung về đổi mới, hoàn thiện cơ chế giám sát việc lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ ở Trung Quốc hiện nay.
Tác giả: Nguyễn Trọng Hòa

Cải cách tòa án ở Việt Nam: Kết quả và những vấn đề đặt ra (20/09/2017)

Cải cách tòa án là việc thực hiện những điều chỉnh lớn, tạo ra những thay đổi mang tính hệ thống trên quy mô rộng lớn, sâu sắc và triệt để về cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của tòa án. Qua hơn một thập kỷ thực hiện cải cách tư pháp nói chung và cải cách tòa án nói riêng, tổ chức và hoạt động của tòa án ở Việt Nam đã có những thay đổi căn bản. Bài viết tập trung nêu và phân tích những kết quả đạt được trong cải cách tòa án ở Việt Nam trong thời gian qua và những vấn đề đặt ra trong thời gian tới.
Tác giả: Trương Thị Thu Trang, Dương Thị Tuyết Nhung

Về quan niệm Nhân, Lễ trong học thuyết đạo đức của Nho giáo và việc vận dụng trong giáo dục đạo đức cho sinh viên Việt Nam hiện nay (20/09/2017)

Việt Nam cũng như nhiều nước phương Đông cùng chịu ảnh hưởng của Nho giáo. Là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng xã hội phong kiến, Nho giáo và học thuyết đạo đức của Nho giáo đã ảnh hưởng trên nhiều phương diện, đặc biệt là trong lĩnh vực đạo đức trước đây cũng như hiện nay của Việt Nam. Một trong những nội dung đạo đức làm chuẩn mực, làm nền tảng cho con người, cho xã hội chính là Nhân và Lễ - hạt nhân đạo đức của Nho giáo. Trên cơ sở khái quát về phạm trù Nhân, Lễ trong tư tưởng đạo đức của Nho giáo, bài viết vận dụng những giá trị có ý nghĩa của Nhân và Lễ đối với việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Việt Nam hiện nay.
Tác giả: Ngô Thị Mai

Xu hướng biến đổi và các yếu tố tác động trong thực hành nghi lễ của người Xơ Teng ở xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum (20/09/2017)

Một trong những hạt nhân góp phần tạo nên diện mạo, bản sắc của mỗi tộc người là tín ngưỡng. Bởi lẽ niềm tin và thực hành tín ngưỡng phản ánh thế giới quan, triết lý và sự ứng xử của tộc người đối với tự nhiên và xã hội. Trong xu thế hội nhập toàn cầu hóa, quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, tín ngưỡng các dân tộc tại chỗ ở Tây Nguyên nói chung, của người Xơ Teng, dân tộc Xơ Đăng ở 8 làng thuộc xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum nói riêng có sự biến đổi đáng kể theo xu hướng rất đa dạng, đan xen và phức tạp, tác động đến sự bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tộc người. Bài viết tập trung tìm hiểu xu hướng biến đổi và các yếu tố tác động đến sự biến đổi trong thực hành tín ngưỡng của người Xơ Teng ở xã Tu Mơ Rông hiện nay.
Tác giả: Phạm Thị Trung

Về chất tri thức (20/09/2017)

Bài viết trình bày 8 phần nội dung: 1) Thế nào là chất tri thức, 2) Chất tri thức và nhân cách, 3) Chất tri thức và ý thức hệ, 4) Chất tri thức và việc cải tạo hiện thực, 5) Chất tri thức và văn hóa, 6) Chất tri thức và chiến công mang tính chất lịch sử - xã hội, 7) Chất tri thức và sự giản dị, 8) Về khả năng thực hiện chất tri thức.
Tác giả: A. F. Losev; Lê Sơn d.

Trắc lượng thư mục và vai trò của Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc đánh giá, xếp hạng kết quả nghiên cứu khoa học (20/09/2017)

Nhận thức được vai trò của trắc lượng thư mục và thực hiện đánh giá theo các chỉ số, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có nhiều hoạt động liên quan đến trắc lượng thư mục. Bài viết nhằm nêu một cách tiếp cận đánh giá các công trình khoa học trong Đại học Quốc gia Hà Nội, đáp ứng tính đa dạng của các lĩnh vực nghiên cứu trong đơn vị. Việc đánh giá này có ý nghĩa trong đánh giá, xếp hạng các hoạt động nghiên cứu của cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu; có ý nghĩa đối với xếp hạng tổ chức đào tạo trong hệ thống đánh giá, xếp hạng các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam.
Tác giả: Nguyễn Huy Chương, Đỗ Trung Tuấn