Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: Từ nhận thức đến hành động và một số khuyến nghị (24/06/2018)

Trong những năm qua, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, bên cạnh đó cũng còn bộc lộ nhiều hạn chế. Bài viết làm rõ những hạn chế trong nhận thức về công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta thời gian qua; phân tích những hạn chế trong quá trình thực thi công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thể hiện ở các khía cạnh: lựa chọn bước đi, cơ cấu vùng và liên kết vùng, cơ chế phát triển công nghiệp… Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất hệ thống giải pháp cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở các giai đoạn tiếp theo.
Tác giả: Dương Đình Giám

Thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trong hội nhập thông qua giảm thiểu rào cản kết nối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (24/06/2018)

Trên cơ sở phân tích, đánh giá rào cản kết nối kinh tế tư nhân Việt Nam với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (gồm: hạn chế năng lực công nghệ, tài chính, quản trị, nhân lực và các yếu tố khác so với yêu cầu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), bài viết đề xuất giải pháp giảm thiểu rào cản để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam dựa vào sự dẫn dắt của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc khu vực kinh tế có tốc độ phát triển cao trong hội nhập của nền kinh tế Việt Nam nhiều thành phần.
Tác giả: Nguyễn Thường Lạng

Tái tạo giai tầng của đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay (trường hợp ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long) (24/06/2018)

Trên cơ sở nguồn số liệu điều tra được thực hiện năm 2016-2017, với mẫu nghiên cứu là hơn 600 cán bộ công chức - những người đang giữ vị trí quan trọng trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị và cơ quan đơn vị sự nghiệp ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tác giả bài viết phân tích sự kế tục và chuyển dịch các địa vị nghề của một bộ phận đội ngũ trí thức, nhằm làm rõ cơ chế chuyển giao các ưu thế và bất lợi xã hội từ thế hệ này sang thế hệ khác đang diễn ra trong xã hội Việt Nam đương đại.
Tác giả: Hoàng Thị Quyên

Vốn văn hóa trong phát triển kinh tế thị trường của người Dao: Một tiếp cận lý thuyết nhân học (24/06/2018)

Qua nghiên cứu sự phát triển kinh tế thị trường của cộng đồng người Dao ở huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai), bài viết làm rõ thêm vai trò của văn hóa trong quá trình phát triển qua khái niệm vốn văn hóa. Có thể coi đây là một phân tích mang tính lý thuyết về phát triển miền núi, là một khía cạnh góp phần thảo luận thêm về việc phân tích các yếu tố quan trọng mang tính quyết định đối với quá trình phát triển kinh tế thị trường ở miền núi.
Tác giả: Bùi Minh Hào

Đặc trưng văn hóa của người Ê-đê biểu hiện qua cấu trúc so sánh trong sử thi Dăm Săn (24/06/2018)

Sử thi Dăm Săn được xem là “bộ bách khoa toàn thư” của người Ê-đê thời cổ đại. Qua cấu trúc so sánh trong sử thi Dăm Săn, bức tranh toàn cảnh sinh động về đời sống lao động, chinh phục thiên nhiên, đời sống văn hóa tinh thần, quan niệm nghệ thuật của người Ê-đê cổ đại được tác giả dân gian miêu tả một cách chân thực. Lấy ngữ liệu trong sử thi Dăm Săn, nội dung bài viết làm nổi bật một số đặc trưng văn hóa của người Ê-đê biểu hiện qua cấu trúc so sánh trong bộ sử thi này.
Tác giả: Lài Thị Vân

Những thay đổi trong tương quan lực lượng giữa các nước lớn từ năm 2001 đến nay (24/06/2018)

Bài viết làm rõ sự thay đổi trong tương quan sức mạnh tổng hợp giữa các nước lớn từ năm 2001 đến năm 2017, xét trên các phương diện: kinh tế, quân sự, khoa học và công nghệ, sức mạnh tinh thần.
Tác giả: Vũ Vân Anh

Về kinh tế, xã hội vùng Tây Nam bộ từ thế kỷ I đến thế kỷ VII trong các tư liệu tại Thư viện Khoa học xã hội (24/06/2018)

Tây Nam bộ là một vùng đất có lịch sử hình thành và phát triển đặc biệt. Vùng đất này cũng có vai trò và đóng góp lớn cho sự phát triển của đất nước, giữ vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Việt Nam. Tư liệu lịch sử cho thấy, miền Tây Nam bộ từ những thế kỷ đầu Công nguyên đã đạt được một số thành tựu quan trọng về các mặt sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp cũng như về tổ chức đời sống xã hội. Bài viết khái lược về vùng đất Tây Nam bộ và bước đầu khảo cứu một số vấn đề kinh tế, xã hội nổi bật ở vùng đất này từ thế kỷ I đến thế kỷ VII qua các tư liệu có tại Thư viện Khoa học xã hội, Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Tác giả: Trương Thị Thu Trang