Kỹ thuật ghép vải: nét độc đáo của bộ y phục nữ Pu Péo (30/06/2022)

Pu Péo là một trong những tộc người thiểu số ở Việt Nam có đời sống văn hóa phong phú và độc đáo. Y phục của người Pu Péo được những người phụ nữ Pu Péo chế tác và cắt may với phương pháp chủ yếu theo lối thủ công truyền thống. Nếu như nhiều tộc người khác ở Việt Nam tạo tác các đồ án hoa văn trên y phục bằng cách thêu hoặc nhuộm màu thì phụ nữ Pu Péo lại có cách khác rất độc đáo, đó là sử dụng kỹ thuật ghép vải, điều này đòi hỏi sự khéo léo, tinh tế và tư duy thẩm mỹ. Trang sức cũng là một trong những bộ phận không thể thiếu trong bộ y phục của phụ nữ Pu Péo để tô điểm, làm đẹp hơn cho bộ trang phục của họ trong những dịp lễ tết, hội hè.
Tác giả: Lê Hải Đăng

Kiểm toán nhà nước - thiết chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở Trung Quốc hiện nay (30/06/2022)

Kiểm toán nhà nước - hệ thống cơ quan nhà nước thuộc hệ thống hành chính nhà nước Trung Quốc, được xem là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống kiểm soát quyền lực nhà nước ở Trung Quốc, với thẩm quyền giám sát độc lập được quy định trong Hiến pháp và Luật Kiểm toán. Trong bối cảnh ngành Kiểm toán nhà nước ở Việt Nam đang không ngừng đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện hiệu quả Chiến lược Phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030), việc tìm hiểu về hệ thống cơ quan kiểm toán ở Trung Quốc có thể giúp cho việc tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống kiểm toán nhà nước ở Việt Nam.
Tác giả: Vũ Kiều Oanh

Vai trò của Hội Nghệ nhân dân gian và người có uy tín đối với văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của người Dao ở huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang: Những vấn đề đặt ra (30/06/2022)

Bài viết đề cập đến vai trò quan trọng của Hội Nghệ nhân dân gian và người có uy tín đối với văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của người Dao ở huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Vấn đề được đặt ra ở đây là có hay không tham vọng của chính quyền về kiểm soát một số hoạt động văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của người dân. Cụ thể là thông qua các tổ chức và cá nhân có uy tín để định hướng cộng đồng thực hành các nghi lễ truyền thống vốn có của họ, theo những hình thức và điều kiện mà chính quyền cho rằng phù hợp. Và cũng từ đó đặt ra thảo luận rằng, có hay không dòng chảy văn hóa truyền thống ở một số tộc người đã và đang chịu tác động bởi những điều chỉnh chính sách của chính quyền.
Tác giả: Phạm Văn Dương

Dân chủ đa trị và các vấn đề của dân chủ đa trị trong xã hội hiện đại (30/06/2022)

Dân chủ đa trị là một mô hình tổ chức xã hội được đề xuất bởi lý thuyết chính trị của chủ nghĩa tư bản, nhằm giải quyết vấn đề chuyên chế của đa số trong các xã hội dân chủ hiện đại. Bài viết làm rõ bốn nội dung: (i) cơ sở hình thành nền dân chủ đa trị; (ii) các yếu tố căn bản của nền dân chủ đa trị; (iii) những yếu tố ảnh hưởng tới nền dân chủ đa trị; (iv) một số vấn đề của nền dân chủ này. Theo đó, nền dân chủ đa trị có cấu trúc nhiều trung tâm quyền lực bên cạnh nhà nước, với các nguyên tắc và các thể chế chính trị cụ thể. Mức độ thành công của nền dân chủ đa trị phụ thuộc vào thực chất hoạt động của các thể chế và điều kiện cụ thể. Nền dân chủ đa trị cũng có những vấn đề chưa được giải quyết liên quan đến sự cạnh tranh và ảnh hưởng quyền lực giữa các nhóm, tổ chức trong xã hội.
Tác giả: Trịnh Thị Xuyến

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”: từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam (30/06/2022)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận là nền tảng lý luận để Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng đường lối, chiến lược, sách lược trong xây dựng lực lượng cách mạng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận thể hiện một cách sâu sắc, toàn diện các nội dung “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam là một quá trình ngày càng đầy đủ hơn, hoàn chỉnh hơn. Bài viết khái quát phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong tư tưởng Hồ Chí Minh và trong quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là bước phát triển mới thể hiện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
Tác giả: Lại Thị Ngọc Hạnh

Quan điểm của John Dewey về mối quan hệ giữa dân chủ với giáo dục trong tác phẩm “Dân chủ và giáo dục” (30/06/2022)

John Dewey được biết đến là một nhà triết học lớn nhất nước Mỹ nửa đầu thế kỷ XX. “Khoa học và dân chủ” là hai nội dung lớn có mối quan hệ biện chứng với nhau trong tư tưởng của John Dewey, tạo nên tính nhất quán trong triết lý giáo dục của ông. Triết lý ấy được ông thể hiện ở các nội dung lý luận giáo dục phong phú, sinh động trong nhiều công trình khá đồ sộ. Tác phẩm “Dân chủ và giáo dục” của John Dewey thể hiện sâu sắc những tư tưởng, triết lý của ông về giáo dục và mối quan hệ giữa giáo dục và dân chủ.
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Dung

Thực trạng áp dụng công nghệ số của thanh niên ở Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số (30/06/2022)

Trong bối cảnh chuyển đổi số, thanh niên là đối tượng chủ yếu tiếp cận và sử dụng các công nghệ số. Ở Việt Nam, việc nắm bắt thực trạng áp dụng công nghệ số của thanh niên là một yếu tố quan trọng để các nhà quản lý và hoạch định chính sách tiếp thu, điều chỉnh, định hướng nhằm hoàn thành các mục tiêu chung của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Bài viết phân tích thực trạng áp dụng công nghệ số của thanh niên ở Việt Nam, trên cơ sở đó rút ra một số kết luận ban đầu về việc áp dụng công nghệ số của thanh niên ở Việt Nam hiện nay.
Tác giả: Lê Quang Ngọc, Phạm Quang Linh