Tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo và quản lý - nhân tố quyết định trực tiếp sự phát triển trong những năm sắp tới (29/09/2008)

Sau gần 20 năm thực hiện đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực, song cũng còn nhiều yếu kém và sai lầm. Do đó, Đảng và Nhà nước ta chủ trương yêu cầu các bộ, ngành, các địa phương tiến hành tổng kết trên mọi lĩnh vực - nhìn lại và đánh giá các kết quả đạt được cũng như những yếu kém, sai lầm cần khắc phục, sửa chữa để đưa đất nước tiếp tục phát triển. Bài viết góp phần thực hiện chủ trương trên thông qua việc phân tích những đặc điểm, những thành tựu cũng như hạn chế của quá trình phát triển nhận thức, đổi mới tư duy lãnh đạo và quản lý ở nước ta, từ đó đề xuất một số giải pháp khả thi khắc phục hạn chế, tiếp tục đổi mới.
Tác giả: Trần Ngọc Hiên

Góp phần nghiên cứu văn hoá Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh (29/09/2008)

Nội dung cuốn sách tập trung vào bốn vấn đề cơ bản: 1) Khái quát về bối cảnh lịch sử - xã hội và nguồn gốc, quá trình hình thành, đặc trưng bản chất nền văn hoá Việt Nam; 2) Khái quát về tình hình nghiên cứu văn hoá ở Việt Nam - thực trạng và quan điểm; 3) Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá - quan điểm và phương pháp luận; 4) Một số lĩnh vực văn hoá thể hiện quan điểm phát triển nền văn hoá mới Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh.
Tác giả: Thành Duy; Thanh Mai l.th.

Bảo vệ môi trường biển Việt Nam vì sự phát triển bền vững: nhìn từ góc độ nghề cá (29/09/2008)

Bài viết tập trung phản ánh tình hình tài nguyên biển Việt Nam với rừng mưa nhiệt đới dưới đáy biển, rừng ngập mặn ven biển, đồng cỏ dưới đáy biển; phân tích thực trạng vấn đề ô nhiễm, suy thoái môi trường biển; và đề cập đến những nỗ lực trong quản lý biển của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Tác giả: Nguyễn Chu Hồi

GDP màu xanh (29/09/2008)

GDP màu xanh là lý luận của Giáo sư Ngưu Văn Nguyên (Trung Quốc) lý giải sự phát triển bền vững và hoá giải nó thành năm chỉ tiêu: 1) Lượng thải ô nhiễm của một đơn vị GDP; 2) Lượng tiêu hao năng lượng của một đơn vị GDP; 3) Lượng tiêu hao nước của một đơn vị GDP; 4) Tỷ lệ đầu vào giáo dục cho một đơn vị GDP; 5) Giá trị sáng tạo ra GDP bình quân đầu người, sáng tạo càng cao, thuyết minh xã hội càng phát triển.
Tác giả: Wang Weiping; Dương Phương Anh l.th.

Về nguyên tắc xây dựng Hệ thống thông tin điều tra cơ bản (29/09/2008)

Tác giả giới thiệu cách tiếp cận xây dựng Hệ thống thông tin điều tra cơ bản thông qua việc khảo sát, nghiên cứu một số nguồn tin điều tra cơ bản thuộc lớp sơ cấp và lớp thứ cấp.
Tác giả: Trần Mạnh Tuấn

Hai vấn đề lý luận quan trọng của tôn giáo Trung Quốc đương đại (29/09/2008)

Gần 20 năm qua, trong lĩnh vực nghiên cứu tôn giáo của Trung Quốc, các nhà nghiên cứu luôn kiên trì lấy quan điểm macxit về tôn giáo làm tư tưởng chỉ đạo, đồng thời tất cả những gì có giá trị và phù hợp với nhân tố khoa học của tôn giáo phi macxit cũng được tổng kết và hấp thụ một cách hợp lý, nhằm làm chỗ dựa cho việc xây dựng và phát triển quan điểm macxit về tôn giáo. Tuy nhiên, có hai vấn đề lý luận được xem là hết sức quan trọng, đó là: Quan điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với vấn đề tôn giáo; Vì sao cần phải làm cho tôn giáo và xã hội xã hội chủ nghĩa thích ứng lẫn nhau và sự thích ứng này thể hiện như thế nào?
Tác giả: Fengjin Yuan; Diễm Hương l.th.

Mỹ: kiếm chác nguồn dầu mỏ thế giới (29/09/2008)

Bài viết phân tích tình hình dầu mỏ của nước Mỹ và nội dung Chính sách năng lượng của chính quyền Bush, đặc biệt nhấn mạnh vấn đề dầu mỏ và kết luận: chiến lược năng lượng của Mỹ nhằm bảo đảm có được nhiều hơn nguồn dầu mỏ từ phần còn lại của thế giới, nhằm tăng cường khả năng can thiệp của mình với cái đích chung là thống trị thế giới trong thế kỷ XXI.
Tác giả: Michael Klare; Việt Nga l.th.

Hội nhập hệ thống kinh tế thế giới của các nước có nền kinh tế chuyển đổi (29/09/2008)

Phân tích hiệu quả kinh tế của quá trình chuyển đổi và hội nhập của một số nước ở Trung và Đông Âu, tác giả đưa ra kết luận: “Sự hội nhập không thể được xem là công cụ để đạt được những thành quả kinh tế và việc sử dụng nó với tính cách là mục tiêu phát triển đất nước sẽ không góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế. Vì vậy, xu hướng hội nhập bằng mọi khả năng có thể có không phải là chiến lược hợp lý, sáng suốt để giải quyết các vấn đề trong nước”.
Tác giả: Uvarov M.; Hà Anh d.