Mở rộng cơ hội lựa chọn và nâng cao năng lực cho người nghèo ở Việt Nam: những vấn đề đặt ra (22/08/2011)

Sơ lược những kết quả đạt được từ việc thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo và các chương trình, dự án liên quan đến giảm nghèo với tính cách là một trong những giải pháp phát triển con người bền vững, bài viết tập trung so sánh giữa các nhóm mức sống để thấy được những thách thức trong mở rộng cơ hội lựa chọn và nâng cao năng lực cho người nghèo ở Việt Nam: 1- Khó khăn trong nâng cao đời sống vật chất. 2- Hạn chế trong cơ hội tiếp cận giáo dục. 3- Hạn chế trong cơ hội tiếp cận y tế. 4- Ít có cơ hội nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.
Tác giả: Nguyễn Đình Tuấn

Một số vấn đề về mâu thuẫn, xung đột lợi ích trong đời sống xã hội hiện nay ở Thành phố Hồ Chí Minh (22/08/2011)

Tác giả bài viết giới thiệu những kết quả bước đầu của nghiên cứu “Những mâu thuẫn, xung đột lợi ích trong đời sống xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh trong cơ chế thị trường: thực trạng, xu hướng phát triển và giải pháp” (chủ yếu trong lĩnh vực nhà đất, sử dụng lao động, giáo dục và y tế). Đáng chú ý có kết quả nghiên cứu về tình trạng chung của các mâu thuẫn, xung đột lợi ích nhóm; vai trò và tính chất gay gắt, tích cực và tiêu cực của xung đột lợi ích; nguyên nhân của xung đột; xu hướng phát triển của hiện tượng mâu thuẫn và xung đột lợi ích ở Việt Nam nói chung và ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng; thực tế giải quyết xung đột; các vấn đề đặt ra và một số kiến nghị.
Tác giả: Hồ Bá Thâm

Một số lý thuyết địa chính trị trên thế giới (22/08/2011)

Tác giả bài viết giới thiệu bốn lý thuyết địa chính trị quan trọng thuộc xu hướng địa chính trị hợp nhất trên thế giới: 1- Lý thuyết sức mạnh biển của Alfred Thayer Mahan. 2- Lý thuyết địa chính trị về “không gian sinh tồn”. 3- Lý thuyết địa chính trị “miền đất trái tim” của Mackinder. 4- Tư tưởng địa chính trị Đức với sự nổi lên của nước Đức Quốc xã.
Tác giả: Nguyễn Văn Dân

Lịch sử phát triển thông tin khoa học xã hội Hàn Quốc (22/08/2011)

Bài viết tìm hiểu lịch sử phát triển, thực trạng phát triển của thông tin khoa học xã hội ở Hàn Quốc; giới thiệu các thể loại xuất bản, cách kiểm soát thư mục và công cụ tiếp cận của thông tin khoa học xã hội; đề cập đến sự phân loại các ấn phẩm và xem xét mức chi phí của ngành khoa học xã hội ở nước này.
Tác giả: Phạm Thị Thanh Bình

Một số vấn đề về Chương trình vay vốn tín dụng cho học sinh, sinh viên ở Việt Nam hiện nay (22/08/2011)

Bài viết tổng quát tình hình thực hiện Chương trình vay vốn tín dụng cho học sinh, sinh viên ở Việt Nam qua bốn giai đoạn: 1995-1998, tháng 3/1998-2002, từ tháng 10/2002 đến trước tháng 9/2007, từ tháng 9/2007 đến nay; từ đó tổng kết những mặt làm được và những vấn đề còn tồn tại của Chương trình này trong giai đoạn hiện nay về nguồn vốn, đối tượng vay vốn và phương thức trả nợ.
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thúy

Tính chuyên nghiệp của báo chí hiện đại - những vấn đề lý luận và thực tiễn (22/08/2011)

Hội thảo khoa học quốc gia “Tính chuyên nghiệp của báo chí hiện đại - những vấn đề lý luận và thực tiễn” đã được Hội Nhà báo Việt Nam và Học viện Báo chí - Tuyên truyền phối hợp tổ chức vào ngày 18/6/2011. Bài viết giới thiệu những nội dung chính được trình bày và thảo luận tại Hội thảo: 1- Tổng quan về tính chuyên nghiệp của báo chí. 2- Những vấn đề đặt ra về tính chuyên nghiệp của báo chí. 3- Xu hướng phát triển của báo chí chuyên nghiệp. 4- Giải pháp nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp của báo chí Việt Nam hiện nay.
Tác giả: Lê Thu Hà, Nhạc Phan Linh t.th.

10 năm quan hệ đối tác chiến lược Nga và Việt Nam. Kết quả và triển vọng (22/08/2011)

Tác giả trình bày nội dung quan hệ đối tác chiến lược mới giữa Nga và Việt Nam, nhận định vai trò của Tuyên bố về quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đã ký từ ngày 1/3/2011. Bài viết cũng xem xét những phương hướng cơ bản và triển vọng phát triển của các phương hướng này, có tính đến những thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2010 của Tổng thống Liên bang Nga D. A. Medvedev.
Tác giả: A. Voronin; Đoàn Tâm d.