Một số đặc điểm cần quan tâm về các mối quan hệ trong gia đình Việt Nam hiện nay (30/08/2013)

Việc xây dựng gia đình Việt Nam vững mạnh để thích ứng với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước gắn liền với việc củng cố các mối quan hệ gia đình, mà cơ bản nhất là các mối quan hệ vợ - chồng, quan hệ cha mẹ - con cái và quan hệ ông bà - con cái - cháu chắt. Dựa trên những kết quả chủ yếu của Chương trình nghiên cứu khoa học 2011-2012 của Viện nghiên cứu Gia đình và Giới, bài viết nhấn mạnh một số đặc điểm của ba loại quan hệ gia đình này cần được quan tâm đối với việc xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, hạnh phúc.
Tác giả: Nguyễn Hữu Minh

Mấy khía cạnh lý luận về xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ và hạnh phúc (30/08/2013)

Ở bình diện khái quát nhất, tác giả bài viết bàn đến một số khía cạnh lý luận về gia đình và việc xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, hạnh phúc với ba phần nội dung: 1- Về gia đình Việt Nam. 2- Nhận thức lý luận cần quán triệt trong xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc. 3- Một số đề xuất góp phần xây dựng gia đình Việt Nam.
Tác giả: Bùi Trung Hưng

Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam hiện nay: vấn đề và phương pháp nghiên cứu (30/08/2013)

Nội dung bài viết tập trung đề cập đến nhóm các nghiên cứu về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị và việc giải quyết mối quan hệ này ở Việt Nam; phân tích mục tiêu cơ bản, nhiệm vụ chủ yếu, những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu theo chiều sâu, những vấn đề mới cần được triển khai, và các vấn đề cần hướng tới; đồng thời nhấn mạnh các phương pháp luận, góc độ tiếp cận nghiên cứu, phạm vi và giới hạn nghiên cứu của hệ vấn đề này.
Tác giả: Lê Minh Quân

Một số vấn đề về tính cộng đồng của doanh nhân trẻ hiện nay (30/08/2013)

Những phân tích từ góc độ tâm lý học trong bài viết mong muốn góp phần làm rõ một số vấn đề về tính cộng đồng của doanh nhân trẻ hiện nay, lấy trường hợp doanh nhân trẻ ở khối doanh nghiệp tư nhân Hà Nội làm ví dụ điển hình để đi đến kết luận. Những nhận định trong bài viết dựa trên các số liệu rút ra từ kết quả điều tra thực tiễn của tác giả trong quá trình nghiên cứu thực hiện đề tài “Tính cộng đồng của doanh nhân trẻ Hà Nội”.
Tác giả: Nguyễn Diệu Hương

Vai trò của ý thức pháp luật trong việc xây dựng văn hóa pháp luật ở đội ngũ doanh nhân Việt Nam hiện nay (30/08/2013)

Bài viết phân tích vai trò của ý thức pháp luật với việc nâng cao trình độ văn hóa pháp luật cho các chủ thể quản lý doanh nghiệp, và vai trò của ý thức pháp luật trong việc xây dựng văn hóa pháp luật ở đội ngũ doanh nhân Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất việc trau dồi nhận thức cho doanh nhân về tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, văn hóa pháp luật và vai trò của pháp luật trong kinh doanh; nâng cao tri thức pháp luật cho doanh nhân; lấy văn hóa pháp luật làm tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo trong doanh nghiệp; xây dựng lối sống và hành vi pháp luật cho doanh nhân.
Tác giả: Nguyễn Văn Mão, Lê Hoàng Nam

Xây dựng quy trình số hóa tư liệu tại Thư viện Khoa học xã hội (30/08/2013)

Về vấn đề xây dựng quy trình số hóa tư liệu tại Thư viện Khoa học xã hội, bài viết đề cập đến xu thế phát triển thư viện kỹ thuật số; việc đáp ứng nhu cầu tin bằng nguồn tài nguyên số thông qua giao diện web; cách thức xây dựng, tích hợp, quản trị các bộ sưu tập số; dự án nghiên cứu phương pháp số hóa tài liệu cổ quý hiếm tại Thư viện Khoa học xã hội với sự hợp tác của Thư viện quốc gia Anh và Đại học Temple (Mỹ); quy trình xây dựng bộ sưu tập số Hán Nôm; và một số đề xuất liên quan đến công tác số hóa tài liệu, phát triển thư viện kỹ thuật số.
Tác giả: Phùng Thị Bình

Chủ nghĩa tư bản và các giá trị con người (30/08/2013)

Chủ nghĩa tư bản không phải là hoàn hảo. Không hệ thống kinh tế nào lại đạt được và sự tìm kiếm không tưởng đã sản sinh ra các con sông đầy máu và nước mắt. Nếu chúng ta chấp nhận sự không hoàn hảo của con người thì chúng ta phải thừa nhận, một nền kinh tế thị trường tự do chỉ tốt đẹp đến hết mức như vậy thôi.
Tác giả: Frank S. Robinson; Thạch Hoàng, Đoàn Quý d.