Immanuel Wallerstein với lý thuyết hệ thống thế giới hiện đại và lý thuyết trung tâm - ngoại vi (20/08/2014)

Lý thuyết Hệ thống thế giới hiện đại (Modern World - Systems Theory), trong đó quan niệm về trung tâm và ngoại vi (Core - Peripheral Theory) đóng vai trò là cách tiếp cận chủ yếu, khám phá những quan hệ hiện thực đã kiến tạo nên hệ thống thế giới ngày nay, là một trong những lý thuyết khoa học xã hội đồ sộ nhất thế kỷ XX. Người đề xuất lý thuyết này là Immanuel Wallerstein, nhà xã hội học nổi tiếng người Mỹ. Bài viết gồm ba phần nội dung: 1- Vài nét về Wallerstein; 2- Hệ thống thế giới hiện đại trong quan niệm của Wallerstein; 3- Lý thuyết trung tâm - ngoại vi của Wallerstein.
Tác giả: Hồ Sĩ Quý

Từ tinh thần thực chứng, tư duy phức đến tiếp cận hệ thống (góp phần nghiên cứu lịch sử khoa học và công nghệ) (20/08/2014)

Tinh thần thực chứng và tư duy phức hợp được đúc kết và hoàn thiện trong một học thuyết được mang tên “Lý thuyết hệ thống” (Systems Theory). Đây không phải là một triết thuyết do một cá nhân sáng lập, mà là thành tựu nhận thức của nhiều người trong một quá trình lịch sử, kết hợp lại từ nhiều ngành khoa học, lĩnh vực khác nhau. Góp phần nghiên cứu lịch sử khoa học và công nghệ, từ những tiếp cận gần gũi với khoa học xã hội và nhân văn, các tác giả bài viết muốn có một cái nhìn trong sự phát triển các cách tiếp cận lý thuyết nghiên cứu từ thấp lên cao, từ đơn giản đến toàn diện hơn: từ tinh thần thực chứng, tư duy phức đến tiếp cận hệ thống.
Tác giả: Nguyễn Thừa Hỷ, Nguyễn Mạnh Dũng

Quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ qua gần hai thập niên (20/08/2014)

Bài viết tập trung phân tích những thành tựu đã đạt được và những khó khăn còn tồn tại trong quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ từ năm 1995 đến nay, rút ra một số nhận định về quy mô, tốc độ và tương lai phát triển của mối quan hệ này.
Tác giả: Ngô Phương Anh

Tình hình can dự của Nhật Bản vào Tiểu vùng sông Mekong từ năm 2000 đến nay (20/08/2014)

Khoảng hai thập niên trở lại đây, cùng với sự phát triển năng động của khu vực Đông Nam Á mà trọng tâm là ASEAN, Tiểu vùng sông Mekong bắt đầu nhận được sự chú ý của các nước lớn, trong đó có Nhật Bản. Từ thập niên 2000 có một số yếu tố mới xuất hiện thúc đẩy Nhật Bản tăng cường sự can dự vào Tiểu vùng sông Mekong trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. Bài viết chú trọng tìm hiểu các yếu tố mới này, đồng thời sơ lược về thực trạng can dự của Nhật Bản vào Tiểu vùng sông Mekong.
Tác giả: Ngô Hương Lan

Tình hình sáng tác tiểu thuyết Trung Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI (20/08/2014)

Khảo sát tiểu thuyết Trung Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI trong mối quan hệ với văn học thế kỷ trước có thể thấy, tiểu thuyết thế kỷ XXI vừa tiếp tục kế thừa đặc trưng của trào lưu lịch sử chủ đạo, vừa có sự thay đổi theo giai đoạn và bối cảnh văn hóa mới. Phần lớn các nhà văn đều ý thức được “bản sắc” của đề tài và phương pháp sáng tác khiến tiểu thuyết thế kỷ XXI “tự điều chỉnh” và ngày càng chín muồi.
Tác giả: Nguyễn Thị Hiền t.th.

Về một số giải pháp nhằm nâng cao trình độ học vấn để phát huy nguồn nhân lực nữ ở Việt Nam hiện nay (20/08/2014)

Dù chiếm một tỷ lệ tương đối cao trong tổng nguồn nhân lực nói chung và nguồn lực lao động nói riêng, song chất lượng nguồn lực lao động nữ hiện đang còn rất thấp. Thực trạng này đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng thực hiện một loạt biện pháp tích cực, hiệu quả, trong đó quan trọng nhất là tăng cường công tác giáo dục - đào tạo. Tác giả bài viết chú trọng 4 giải pháp nhằm nâng cao trình độ học vấn để phát huy vai trò của nguồn nhân lực nữ ở Việt Nam hiện nay.
Tác giả: Nguyễn Thị Tình