Lối sống dân tộc - hiện đại: mấy vấn đề lý luận và thực tiễn (09/09/2009)

Cuốn sách gồm sáu chương, trong đó, chương mở đầu làm rõ vấn đề Việt Nam xây dựng lối sống dân tộc - hiện đại trong quá trình toàn cầu hóa, chương kết luận trình bày Tư tưởng Hồ Chí Minh về lối sống dân tộc - hiện đại - nhân văn. Bài lược thuật của Vân Hà giới thiệu bốn chương nghiên cứu chính của cuốn sách. Chương I: Cơ sở lý luận của lối sống. Chương II: Bản chất của lối sống dân tộc - hiện đại xã hội chủ nghĩa. Chương III: Lối sống dân tộc - hiện đại xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Chương IV: Lối sống dân tộc - hiện đại và sự phát triển nhân cách con người Việt Nam trong thế kỷ mới.
Tác giả: Đỗ Huy; Vân Hà l.th.

Hai mươi năm nghiên cứu Thái học Việt Nam (09/09/2009)

Thái học Việt Nam chính thức ra đời từ cuối thập niên 80 của thế kỷ XX với tư cách là một Chương trình có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu tổng hợp với sáu nội dung nghiên cứu khoa học cơ bản về các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái, hệ Thái - Kadai ở nước ta. Nội dung bài viết của PGS., TS. Vương Toàn, Phó Chủ nhiệm Chương trình Thái học Việt Nam, là cái nhìn tổng quát về sự ra đời và tình hình hoạt động khoa học (hoạt động nghiên cứu, đào tạo, trao đổi hợp tác khoa học, cùng các sản phẩm khoa học đã công bố và đang hoàn thành) của Chương trình Thái học Việt Nam trong 20 năm qua.
Tác giả: Vương Toàn

Một số thay đổi trong tư duy về phát triển văn hóa ở Trung Quốc (09/09/2009)

Từ góc độ văn hóa, bài viết xem xét quá trình đổi mới về nhận thức, chuyển đổi và hoàn thiện về phương châm, phương hướng, phương thức và mục tiêu phát triển văn hóa Trung Quốc trong từng giai đoạn cụ thể. Đây được coi là những thay đổi lớn về tư duy mang tính chỉ đạo trong việc thực thi chính sách của Trung Quốc trong 30 năm tiến hành cải cách, mở cửa và hiện đại hóa nền văn hóa xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc.
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Phương, Phạm Hồng Yến

Mười câu hỏi dành cho những ai quan tâm đến sự nghiệp phê bình văn học của Hoài Thanh (09/09/2009)

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Hoài Thanh, mười câu hỏi đặt ra trong bài viết này nhằm mục đích giúp cho nền phê bình văn học nước nhà thêm phần đa dạng, phong phú và bổ ích. 1) Hoài Thanh đã xác lập cho văn chương nói chung và thơ nói riêng vị trí như thế nào trong cuộc sống con người? 2) Cách phê bình văn học của Hoài Thanh thuộc loại nào? 3) “Thi nhân Việt Nam” có phải là hệ quả của thuyết “Nghệ thuật vị nghệ thuật” mà người ta đã gán cho Hoài Thanh hay của một cách tiếp cận văn chương mà chính ông - trong trào lưu “phủ định quá khứ” - cũng đã từng “tự phê bình nghiêm khắc”? 4) Có phải các tác phẩm phê bình của Hoài Thanh đã có thể trụ vững trước thử thách khắc nghiệt của thời gian một phần lớn là nhờ ở nền văn hóa sâu rộng, ở tầm tư tưởng - triết học hàm chứa trong các trước tác của ông? 5) Hoài Thanh sau 1945 có “sa sút” so với Hoài Thanh trước 1945? 6) Hoài Thanh - nhà quản lý văn nghệ có cản trở Hoài Thanh - nhà phê bình? 7) Hoài Thanh đã gắn kết phê bình văn học và giảng dạy văn học trong nhà trường như thế nào? 8) Nên chăng các nhà phê bình hiện nay của chúng ta cần thử sức trong những cuộc đối thoại văn chương trực tiếp với quảng đại quần chúng như hoạt động “phê bình nói” của Hoài Thanh? 9) Đóng góp của Hoài Thanh trong lĩnh vực hoàn thiện ngôn ngữ phê bình văn học? 10) Có thể rút ra những bài học gì từ sự nghiệp phê bình của Hoài Thanh để góp phần chấn hưng nền phê bình văn học của chúng ta hôm nay?
Tác giả: Phan Hồng Giang

Về đo lường vốn xã hội (09/09/2009)

Bài viết bao gồm những nội dung chính: khái quát về vốn xã hội, một số phương pháp đo lường vốn xã hội, các yêu cầu tối thiểu đối với công cụ đo lường vốn xã hội, mức độ tiếp cận đo lường vốn xã hội, những điểm cần lưu ý khi sử dụng đo lường vốn xã hội trong nghiên cứu đánh giá, những tiếp cận ban đầu về đo lường vốn xã hội ở Việt Nam.
Tác giả: Đinh Thị Thơm

Góp phần tìm hiểu mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật (09/09/2009)

Đạo đức và pháp luật là hai hình thái ý thức xã hội có thời điểm ra đời, hình thức biểu hiện và nội dung phản ánh khác nhau, nhưng có chức năng xã hội cơ bản giống nhau. Bài viết góp phần tìm hiểu mối quan hệ giữa hai hình thái ý thức xã hội này, qua đó nêu lên sự ảnh hưởng của đạo đức đến pháp luật trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.
Tác giả: Hoàng Thị Hạnh

Sách kỹ thuật số: thực chất, vấn đề và triển vọng (09/09/2009)

Nội dung bài viết là những phân tích, khảo sát các vấn đề liên quan đến tác dụng, ý nghĩa văn hóa xã hội của sách kỹ thuật số, tính kinh tế của loại sản phẩm văn hóa này, và việc xác định thái độ văn hóa đối với sách kỹ thuật số trong tương lai.
Tác giả: François Benhamou; Nguyễn Chí Tình l.th.