Quá trình hình thành và phát triển quan điểm chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng (05/09/2023)

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và hoạt động dựa trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam soi chiếu, dẫn dắt cách mạng Việt Nam giành được nhiều thắng lợi vẻ vang. Để kiên định, giữ vững và phát huy được nền tảng ấy, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ khi còn hoạt động bí mật đến khi trở thành Đảng cầm quyền, Đảng luôn xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.
Tác giả: Trần Nghị

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó với biến đổi khí hậu của người Hmông ở tỉnh Sơn La (05/09/2023)

Biến đổi khí hậu là một thách thức lớn, đã, đang và sẽ làm thay đổi các hệ sinh thái tự nhiên, đời sống kinh tế - xã hội, đe dọa nghiêm trọng đến môi trường, an ninh lương thực của các quốc gia. Vì thế, việc tìm kiếm những giải pháp nhằm ứng phó với quá trình này đã trở thành nhiệm vụ cấp bách đối với toàn cầu và các tộc người. Trên cơ sở nguồn tư liệu thu thập được từ hai cuộc khảo sát điền dã của các tác giả vào tháng 4/2019 và tháng 4/2020 tại bản Tà Phềnh, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu và bản Suối Ó, xã Quang Huy, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La và các số liệu, tư liệu thu thập từ các cơ quan tại các địa phương nói trên trong quá trình khảo sát thực tế, bài viết đánh giá những kết quả cũng như khó khăn, thách thức trong ứng phó với biến đổi khí hậu của người Hmông ở tỉnh Sơn La; qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó với biến đổi khí hậu của tộc người Hmông.
Tác giả: Nguyễn Thẩm Thu Hà, Sa Thị Thanh Nga

Một số vấn đề lý luận về năng lực văn hóa trong chăm sóc sức khỏe cho người dân (05/09/2023)

Năng lực văn hóa trong chăm sóc sức khỏe nhấn mạnh đến việc thừa nhận và tôn trọng văn hóa của người bệnh để đưa ra những cách thức ứng xử, giao tiếp và chữa bệnh phù hợp với niềm tin văn hóa và mong muốn của người bệnh. Năng lực văn hóa là một yếu tố quan trọng trong quá trình cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vì các vấn đề về chất lượng chăm sóc sức khỏe và sự hài lòng là mối quan tâm của mọi cá nhân, đặc biệt là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số do sự chênh lệch về sức khỏe ngày càng gia tăng. Do vậy, năng lực văn hóa đã được khuyến nghị như một chiến lược để giảm thiểu sự chênh lệch trong chăm sóc sức khỏe và cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho người dân. Trên cơ sở tổng hợp, phân tích tài liệu, bài viết góp phần làm rõ nội hàm khái niệm năng lực văn hóa, mối liên hệ của năng lực văn hóa với hiệu quả của chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Tác giả: Lê Thị Đan Dung

Về công tác quản lý di tích “Thất Phủ Thiên Hậu Cung” ở thành phố Sa Đéc, tình Đồng Tháp (05/09/2023)

Sa Đéc đã sớm là nơi thị tứ của vùng Tây Nam bộ vào khoảng cuối thế kỷ XVIII, nơi đây diễn ra sự giao thoa văn hóa Việt, Hoa, Khmer mà tiêu biểu là tín ngưỡng Thiên Hậu và di tích Thất phủ Thiên Hậu cung. Kết quả phân tích, tổng hợp tài liệu thành văn kết hợp với điền dã, quan sát tham dự, phỏng vấn sâu của tác giả cho thấy, tín ngưỡng Thiên Hậu ở thành phố Sa Đéc thể hiện qua hai giá trị nổi bật là tính dung hợp văn hóa và tính khoan dung. Đồng thời, di tích Thất phủ Thiên Hậu cung cũng được chính quyền địa phương công nhận và xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh, song việc phân cấp quản lý vẫn còn nhiều bất cập. Bài viết làm rõ diện mạo, đặc trưng của tín ngưỡng Thiên Hậu ở địa phương và tìm hiểu công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Thất phủ Thiên Hậu cung ở thành phố Sa Đéc trong bối cảnh hội nhập hiện nay.
Tác giả: Dương Thanh Tùng

Sự chuyển đổi chức năng của chính quyền địa phương ở Trung Quốc (05/09/2023)

Một trong những bí quyết thành công của Trung Quốc từ sau cải cách mở cửa năm 1978 đến nay là cải cách, đổi mới của chính quyền địa phương. Chuyển đổi chức năng chính quyền địa phương dẫn đến những thay đổi mang tính hệ thống và toàn diện trong cơ cấu tổ chức, nhân sự của chính quyền cũng như năng lực phục vụ nhân dân, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền trên nhiều mặt. Bài viết giới thiệu một số khía cạnh cơ bản trong quá trình chuyển đổi chức năng của chính quyền địa phương ở Trung Quốc, qua đó hy vọng có thể cung cấp những thông tin hữu ích cho tiến trình cải cách chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay.
Tác giả: Vũ Kiều Oanh

Một số quan điểm về tôn giáo dân sự (05/09/2023)

Tôn giáo dân sự (civil religion) là vấn đề phức tạp, có nhiều cách hiểu và cách diễn giải đa dạng về khái niệm và có những biểu hiện không rõ ràng trong thực tế đời sống xã hội. Bài viết xem xét từ các quan điểm kinh điển của Jean-Jacques Rousseau về một tôn giáo dân sự đến giai đoạn đương đại với sự mở rộng, phát triển khái niệm của Robert Bellah và những nhà nghiên cứu sau này nhằm cung cấp một số thông tin ở khía cạnh lý luận về chủ đề này.
Tác giả: Nguyễn Thị Lê

Đổi mới ngôn ngữ tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1986 (05/09/2023)

Ngôn ngữ là phương tiện mang tính đặc trưng của văn học. Vượt ra ngoài những ràng buộc ngôn ngữ trước đây, tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ Đổi mới đã có những cách tân vượt bậc theo hướng hiện đại hóa, gần hơn với cuộc sống đời thường. Các hình thức ngôn ngữ trần thuật, giễu nhại, triết lý... đã tạo nên sự mới mẻ, những giá trị độc đáo góp phần làm nên thành công của tác phẩm. Đặc biệt, tiểu thuyết xuất hiện khá nhiều ngôn ngữ thông tục, ngôn ngữ đời thường, sự gia tăng của ngôn ngữ vô thức như một phương thức biểu đạt trạng thái tâm lý con người trong một thế giới hiện đại.
Tác giả: Vũ Thị Mỹ Hạnh