Việt Nam: 20 năm đổi mới kinh tế - xã hội (13/10/2008)

Bài viết giới thiệu nội dung chính báo cáo khoa học “Việt Nam: 20 năm đổi mới kinh tế - xã hội” của GS., TS. Phạm Xuân Nam, trình bày tại Hội thảo Kỷ niệm 60 năm Cách mạng tháng Tám và nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2005) do Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức vào ngày 15/08/2005 tại Hà Nội. Báo cáo nêu rõ bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước thời kỳ cuối những năm 70 - giữa những năm 80 và yêu cầu bức thiết của cuộc sống đòi hỏi Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam phải đổi mới toàn diện, căn bản tư duy lý luận và hành động thực tiễn để đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng, dần dần đi vào thế ổn định và phát triển; đồng thời đưa ra những phân tích, đánh giá tổng kết tiến trình 20 năm đổi mới của đất nước, nêu rõ những thành tựu đạt được, những vấn đề đặt ra và hướng giải pháp tiếp tục thực hiện Đổi mới.
Tác giả: Phạm Xuân Nam

Công tác thông tin - thư viện của Viện Khoa học xã hội Việt Nam trong thời gian 2000 - 2005 (13/10/2008)

Bài viết giới thiệu nội dung báo cáo khoa học của PGS., TS. Trần Đức Cường - Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, trình bày tại Hội nghị công tác thông tin - thư viện lần thứ IV do Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức trong các ngày 17-18/08/2005 tại Nghệ An. Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của hệ thống thông tin - thư viện của Viện Khoa học xã hội Việt Nam trong thời gian 2000 - 2005 về xây dựng nguồn lực thông tin, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật hạ tầng thông tin, xây dựng nguồn nhân lực cho công tác thông tin - thư viện; đồng thời nêu lên một số phương hướng nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống trong giai đoạn tới.
Tác giả: Trần Đức Cường

Công tác thông tin - thư viện trước yêu cầu phát triển khoa học (13/10/2008)

Bài viết giới thiệu nội dung báo cáo khoa học của PGS., TS. Hồ Sĩ Quý - Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội, trình bày tại Hội nghị công tác thông tin - thư viện lần thứ IV do Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức trong các ngày 17-18/08/2005 tại Nghệ An. Báo cáo phân tích vai trò của hoạt động thông tin - thư viện với tính cách là bộ mặt của mỗi tổ chức nghiên cứu khoa học, phản ánh khả năng, trình độ của tổ chức trong hoạt động khoa học, đặc biệt trong việc trả lời những vấn đề cơ bản và cấp bách của sự phát triển khoa học, phát triển đất nước; xem xét những hạn chế và bất cập trong hoạt động thông tin - thư viện của Viện Khoa học xã hội Việt Nam; đồng thời đề cập đến một số vấn đề cần thảo luận và ra quyết định liên quan đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin - thư viện trong thời gian tới.
Tác giả: Hồ Sĩ Quý

Thư viện điện tử và khả năng xây dựng thư viện điện tử tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam (13/10/2008)

Bài viết giới thiệu nội dung báo cáo khoa học của TS. Đặng Thanh Hà - Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội, trình bày tại Hội nghị công tác thông tin - thư viện lần thứ IV do Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức trong các ngày 17-18/08/2005 tại Nghệ An. Báo cáo gồm ba phần nội dung chính: Phần I “Một số vấn đề về xây dựng thư viện điện tử” đề cập đến những điều kiện cần thiết cho việc xây dựng thư viện điện tử, một số xu hướng phát triển thư viện điện tử / thư viện số hiện nay và tình hình triển khai thư viện điện tử tại Việt Nam. Phần II “Khả năng xây dựng thư viện điện tử tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam” phân tích thực trạng công tác thông tin - thư viện và phác thảo định hướng xây dựng thư viện điện tử tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2010. Và phần III “Kết luận”.
Tác giả: Đặng Thanh Hà

Phát triển công tác thông tin - thư viện tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam (13/10/2008)

Bài viết tổng thuật nội dung chương trình Hội nghị công tác thông tin - thư viện lần thứ IV do Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức trong các ngày 17-18/08/2005 tại Nghệ An, với mục đích đánh giá một cách toàn diện công tác thông tin - thư viện của Viện Khoa học xã hội Việt Nam trong năm năm (2000 - 2005); đồng thời thảo luận, đề ra phương hướng và giải pháp xây dựng hệ thống thông tin - thư viện của Viện Khoa học xã hội Việt Nam theo hướng thống nhất, mở, hiện đại, phục vụ tốt yêu cầu nghiên cứu và đào tạo về khoa học xã hội và nhân văn của toàn Viện trong thời gian tới.
Tác giả: Trần Mạnh Tuấn, Nguyễn Bình Lâm t.th.

Phương pháp luận nghiên cứu văn học (13/10/2008)

Bài viết giới thiệu nội dung cuốn sách “Phương pháp luận nghiên cứu văn học” của PGS., TS. Nguyễn Văn Dân - một công trình chuyên luận mang tính chất đúc kết thành tựu về phương pháp luận và phương pháp của cả trong nước lẫn nước ngoài. Cuốn sách gồm ba chương. Chương I: Phương pháp luận nghiên cứu văn học - một bộ phận của lý luận văn học. Chương II: Các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu văn học. Chương III: Yêu cầu về tổng hợp và liên ngành.
Tác giả: Nguyễn Văn Dân; Phạm Quỳnh An l.th.

Dịch vụ giáo dục ở Việt Nam hiện nay: vấn đề và giải pháp (13/10/2008)

Dịch vụ giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là vấn đề mới và nhạy cảm về mặt xã hội, tất yếu có quan hệ với vấn đề gốc “mô hình nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” của Việt Nam. Bài viết gồm hai phần nội dung chính: 1) Từ xu thế quốc tế đến nhận diện dịch vụ giáo dục ở Việt Nam; 2) Dịch vụ giáo dục trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Tác giả: Nguyễn Như Ất

Điều tiết kinh tế vĩ mô trong điều kiện toàn cầu hoá (13/10/2008)

Quá trình toàn cầu hoá diễn ra đồng thời cả ở tầm kinh tế vi mô lẫn vĩ mô. Ở tầm vi mô, nó được hiểu là sự định hướng của các công ty trên thị trường quốc tế. Còn ở tầm vĩ mô, đó là chính sách kinh tế đối ngoại của các nước (ví dụ như tự do hoá nền kinh tế). Quá trình này không chỉ tạo ra những hệ quả tích cực cho nền kinh tế thế giới mà đi liền với nó cũng có những vấn đề và thách thức mới mang tầm cỡ toàn cầu. Đó là những nội dung chính mà bài viết đề cập tới.
Tác giả: A. M. Menshikova; Lê Hiệp d.