Về tính tất yếu lịch sử, khách quan của việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (15/03/2024)

Để góp phần nhận thức đúng Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn hiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, bài viết tìm hiểu tính tất yếu lịch sử, khách quan của việc tiếp tục xây dựng và hoàn hiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
Tác giả: Võ Khánh Vinh

Đổi mới phương pháp quản lý nhà nước từ truyền thống sang hiện đại trong bối cảnh chuyển đổi số (15/03/2024)

Bài viết phân tích những tác động của chuyển đổi số đến đổi mới phương pháp quản lý nhà nước ở Việt Nam từ quan niệm về phương pháp quản lý nhà nước truyền thống và sự cần thiết đổi mới phương pháp quản lý nhà nước ở Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp về đổi mới phương pháp quản lý nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay.
Tác giả: Phan Thanh Hà

“Vấn đề đền Yasukuni” trong quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản (15/03/2024)

Bài viết làm rõ nguồn gốc và vai trò lịch sử - văn hóa của ngôi đền Yasukuni từ thời Thiên hoàng Minh Trị ở Nhật Bản, đồng thời phân tích, luận giải những tác động đa chiều của địa danh này đến quan hệ chính trị, ngoại giao giữa Nhật Bản và Trung Quốc qua các đời lãnh đạo của chính quyền hai nước. Những vấn đề xoay quanh việc viếng thăm đền Yasukuni của các thủ tướng Nhật Bản cũng được đánh giá khách quan, từ đó rút ra một số vấn đề thực tiễn trong quan hệ hai nước nói riêng và cục diện khu vực Đông Bắc Á nói chung.
Tác giả: Phan Thị Anh Thư

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thống nhất giữa lý luận và thực tiễn - giá trị trong đổi mới giáo dục và đào tạo theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (15/03/2024)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thống nhất giữa lý luận và thực tiễn không chỉ là sự bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx - Lenin vào điều kiện thực tiễn của Việt Nam mà còn là cơ sở cho Đảng Cộng sản Việt Nam kế thừa, tiếp thu, vận dụng sáng tạo trong hoạch định chủ trương, đường lối tiến hành đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong thời kỳ mới.
Tác giả: Lê Thế Phong

Chính sách dân tộc đối với người Brâu ở vùng biên giới tỉnh Kon Tum: Thực trạng và vấn đề đặt ra (15/03/2024)

Brâu là một trong 5 dân tộc thiểu số rất ít người ở Việt Nam mà dân số chỉ có dưới 1.000 người. Người Brâu hiện đang cư trú tập trung ở làng Đắk Mế, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Cộng đồng này thuộc nhóm các dân tộc thiểu số rất ít người được thụ hưởng nhiều chính sách đặc thù của Nhà nước. Bài viết phản ánh một số kết quả thực hiện chính sách dân tộc đối với người Brâu, đồng thời thảo luận một số vấn đề đang đặt ra từ việc thụ hưởng chính sách ở tộc người này. Từ đó, bài viết đưa ra kết luận và khuyến nghị nhằm khắc phục những hạn chế và nâng cao chất lượng chính sách hỗ trợ cho các dân tộc thiểu số rất ít người.
Tác giả: Nguyễn Thị Tám

Hợp tác thương mại Việt Nam - Brazil những năm gần đây (15/03/2024)

Brazil là quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất khu vực Mỹ Latinh. Việt Nam và Brazil bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1989. Trong giai đoạn đầu, hợp tác thương mại giữa hai nước chưa thực sự đáng kể, nhưng kể từ đầu thập niên 2000, quan hệ hợp tác Việt Nam - Brazil đã liên tục được thúc đẩy và đặc biệt đã có những bước tiến vượt bậc trong những năm gần đây. Tuy vậy, hợp tác thương mại giữa hai nước vẫn còn nhiều dư địa có thể khai thác và nhiều cơ hội, đặc biệt là nếu việc đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSURE) thành công. Bài viết phân tích tình hình hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Brazil những năm gần đây, chỉ ra các cơ hội phát triển, làm rõ một số vấn đề đặt ra, từ đó đưa ra một số đề xuất nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai nước trong thời gian tới.
Tác giả: Nguyễn Thị Huệ, Chu Thị Hương

Đổi mới nhân vật tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1986 (15/03/2024)

Bước chuyển mình mạnh mẽ của tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1986 chính là vấn đề đổi mới tư duy nghệ thuật, trong đó đổi mới nhân vật được các nhà văn đặc biệt quan tâm. Bởi, nhân vật chính là nơi thể hiện quan điểm thẩm mỹ, chủ đề tư tưởng của tác phẩm. Tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn sau Đổi mới đã có những thay đổi đột phá quan niệm nghệ thuật về con người. Nên ở đó xuất hiện đa dạng các kiểu nhân vật: nhân vật đa diện, nhân vật tha hóa, nhân vật ký hiệu, nhân vật nghịch dị, nhân vật ẩn danh.
Tác giả: Vũ Thị Mỹ Hạnh