Về chức năng xã hội của nhà nước cổ truyền trong lịch sử Việt Nam (08/11/2010)

Trong lịch sử hàng ngàn năm xây dựng và bảo vệ đất nước độc lập tự chủ, nhà nước Việt Nam đóng vai trò vô cùng quan trọng: vừa thực hiện chức năng giai cấp vừa thực hiện chức năng xã hội vì lợi ích chung của cộng đồng quốc gia, cộng đồng dân tộc trong cuộc đấu tranh sinh tồn chống giặc ngoại xâm và chống thiên tai. Bài viết tập trung bàn về chức năng xã hội của nhà nước cổ truyền trong lịch sử Việt Nam: từ nhà nước Văn Lang, Âu Lạc, nhà nước Vạn Xuân, nhà nước Lý - Trần, nhà nước Đại Việt đến nhà nước thời Lê, nhà nước Tây Sơn, nhà nước thời Nguyễn… Tác giả bài viết khẳng định, những nội dung vì độc lập của dân tộc, vì sự tự chủ của quốc gia và tính chất “thân dân” của các vương triều tiến bộ trong lịch sử Việt Nam qua việc thực hiện các chức năng xã hội của chính quyền là di sản quý báu mà các thế hệ trước đây để lại cho chúng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay.
Tác giả: Trần Đức Cường

Văn hóa và văn minh, giá trị và con người - những khái niệm công cụ chủ yếu trong nghiên cứu khoa học xã hội (08/11/2010)

Nhìn nhận “văn hóa”, “văn minh”, “giá trị” và “con người” là những khái niệm công cụ chủ yếu trong nghiên cứu khoa học xã hội, phần mở đầu của bài viết đề cập đến các khái niệm, định nghĩa, các cách hiểu và cách tiếp cận tiêu biểu về văn hóa, bản sắc văn hóa, khuôn mẫu văn hóa và văn minh.
Tác giả: Hồ Sĩ Quý t.th.

Tác động của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện nay (08/11/2010)

Góp phần trả lời câu hỏi: “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có mâu thuẫn hay thống nhất biện chứng với việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc?” tác giả bài viết xem xét, đánh giá những tác động tích cực và tiêu cực của cơ chế thị trường đối với nền văn hóa dân tộc; đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế những tác động tiêu cực, làm sáng tỏ bản chất và truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam, giữ gìn, kế thừa, phát triển bản sắc văn hóa dân tộc đi đôi với phát huy văn hóa dân tộc.
Tác giả: Lê Hường

Về giải quyết vấn đề xã hội, bảo đảm an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay (08/11/2010)

Bài viết gồm ba phần nội dung: 1- Tiếp cận hướng nghiên cứu vấn đề xã hội (theo loại hình cấp độ, mức độ, tính chất). 2- Những vấn đề xã hội hiện nay với vấn đề an sinh xã hội (thất nghiệp, thiếu việc làm, mưu sinh, phân hóa giàu nghèo, bất bình đẳng, tệ nạn xã hội, tội phạm, ô nhiễm môi trường). 3- Quan điểm giải quyết vấn đề xã hội, bảo đảm an sinh xã hội (lưu ý các vấn đề xã hội nan giải không thể hóa giải bằng các giải pháp đơn giản hoặc cực đoan; các vấn đề xã hội đều phải được nghiên cứu, giải quyết theo quan điểm hệ thống; giải quyết vấn đề xã hội, bảo đảm an sinh xã hội là dùng hệ thống an sinh xã hội để giải quyết các vấn đề xã hội).
Tác giả: Phan Tân

Tác động và hệ quả kinh tế của xuất khẩu lao động ở các nước đang phát triển châu Á (08/11/2010)

Ở các nước đang phát triển châu Á, tác động kinh tế của xuất khẩu lao động giúp giải quyết số lao động dư thừa, giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp, tiền gửi về góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng nguồn thu ngoại tệ, giúp tăng trưởng kinh tế, nâng cao trình độ cho lực lượng lao động và sự tuần hoàn chất xám, tăng cường chuyển giao công nghệ và thúc đẩy các nguồn đầu tư về trong nước. Hệ quả kinh tế của xuất khẩu lao động thể hiện ở ba điểm: 1- Chảy máu chất xám làm giảm lực lượng lao động có trình độ tay nghề và lãng phí chi phí đào tạo. 2- Chỉ giải quyết vấn đề thất nghiệp tạm thời. 3- Những khó khăn của người lao động di cư. Bài viết đi sâu phân tích, đánh giá tác động và hệ quả kinh tế của xuất khẩu lao động ở các nước đang phát triển châu Á trong thập niên đầu thế kỷ XXI, từ đó rút ra một số gợi ý cho Việt Nam.
Tác giả: Nguyễn Hồng Thu

Vai trò của thiết chế cơ sở ở Tây Nguyên trong phát triển bền vững (08/11/2010)

Phân tích thực trạng sự chuyển biến các thiết chế ở cơ sở, chất lượng cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị cơ sở và vai trò của các thiết chế cơ sở trong đời sống cộng đồng ở Tây Nguyên giai đoạn hiện nay, bài viết đề cập đến những vấn đề đặt ra và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của thiết chế cơ sở ở Tây Nguyên trong phát triển bền vững.
Tác giả: Nguyễn Văn Thắng

Tìm hiểu “nhân học giáo dục” - một khuynh hướng của triết học giáo dục phương Tây hiện đại (08/11/2010)

Quá trình phát triển của triết học giáo dục phương Tây hiện đại đã đưa nó quay trở lại với những vấn đề nhân học, tức lĩnh vực triết học có nhiệm vụ khám phá ra những đặc điểm quan trọng nhất của tồn tại người, với tư cách cơ sở để xây dựng chiến lược giáo dục, xác định mục đích, cũng như hệ phương pháp tiến hành hoạt động giáo dục. Đây là một lĩnh vực mới, đòi hỏi phải có những nghiên cứu chuyên sâu nhằm tiếp thu những thành tựu của triết học giáo dục phương Tây hiện đại.
Tác giả: Nguyễn Chí Hiếu