Luận cứ phê phán quan điểm “Chủ nghĩa Marx-Lenin chỉ phù hợp với thế kỷ XIX, cùng lắm là thế kỷ XX, không còn phù hợp trong thế kỷ XXI” (26/10/2014)

Phân tích lịch sử và lý luận chủ nghĩa Marx-Lenin, tác giả bài viết nhấn mạnh 5 điểm nổi bật mà kho tàng di sản kinh điển đồ sộ này đã cống hiến cho lịch sử bằng tất cả sự thông thái, uyên bác của trí tuệ vĩ nhân. Đó là: 1- Làm sáng tỏ bản chất của lịch sử và hoạt động sáng tạo lịch sử của con người, logic lịch sử - tự nhiên của phát triển; 2- Làm sáng tỏ tính khách quan, xu thế tất yếu lịch sử của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản; 3- Làm sáng tỏ mục đích tự thân của lịch sử, tính hướng đích của chủ nghĩa cộng sản là sự phát triển hài hòa, tự do của cá nhân và cộng đồng; 4- Làm sáng tỏ giá trị con người và nhân cách trong tiến trình giải phóng và phát triển. 5- Làm sáng tỏ văn hóa và giá trị văn hóa trong phát triển. Theo tác giả, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Marx-Lenin đã được thực tiễn lịch sử xác nhận, tự nó đã bác bỏ những quan điểm sai trái, những quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Marx-Lenin. Thực tiễn luôn là tiêu chuẩn chân lý. Chủ nghĩa Marx-Lenin đã, đang và sẽ tiếp tục soi sáng con đường đi của lịch sử tới một tương lai tốt đẹp.
Tác giả: Hoàng Chí Bảo

Sự phát triển nhận thức về phát huy quyền làm chủ của nhân dân (26/10/2014)

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân là vấn đề luôn được Đảng ta chú trọng trong quá trình đổi mới. Thành công của sự nghiệp đổi mới được thể hiện trên nhiều lĩnh vực, trong đó quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được khẳng định. Bài viết phân tích sự phát triển nhận thức về phát huy quyền làm chủ của nhân dân từ văn kiện Đại hội VI đến Đại hội XI của Đảng - một quá trình dần hoàn thiện lý luận về dân chủ nhằm đạt được mục tiêu xây dựng một xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Tác giả: Nguyễn Thị Lan

Về xã hội dân sự, xã hội công dân trong mô hình nhà nước hiện đại (26/10/2014)

Bài viết góp phần luận giải và làm sáng tỏ về mặt lý luận khái niệm xã hội công dân và xã hội dân sự, cũng như mối quan hệ giữa chúng và vai trò của chúng trong mô hình nhà nước hiện đại. Cơ sở lập luận được dựa trên những quan điểm của chủ nghĩa Marx và sự phát triển của lý luận về nhà nước hiện đại trong những thập niên cuối thế XX và đầu thế kỷ XXI.
Tác giả: Hoàng Văn Nghĩa

Quan điểm tu thân của Nho giáo và sự kế thừa, vận dụng của Hồ Chí Minh trong việc giáo dục rèn luyện đạo đức cách mạng (26/10/2014)

Ngày nay, tuy cơ sở kinh tế - xã hội của Nho giáo không còn nữa, nhưng những yếu tố trong tư tưởng Nho giáo vẫn tồn tại và tiếp tục ảnh hưởng, tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội theo cả hướng tích cực và tiêu cực. Hồ Chí Minh đã kế thừa một số luận điểm trong tư tưởng đạo đức Nho giáo, đặc biệt là quan điểm tu thân, nâng nó lên tầng cao mới, tạo nên bản chất của tu thân trong việc rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, Đảng viên. Trong điều kiện hiện nay, chúng ta cần có sự chắt lọc, kế thừa, phát huy những giá trị tích cực của nó sao cho phù hợp.
Tác giả: Lê Kinh Nam

Những tiền đề của dòng thơ Nôm các chúa Trịnh (26/10/2014)

Bài viết trình bày những tiền đề chung có tính chất nền tảng, có tác động lớn, sâu đậm đến dòng thơ Nôm các chúa Trịnh theo kinh nghiệm nghiên cứu tác gia, dòng văn học của khoa nghiên cứu lịch sử văn học, từ đó lựa chọn ba vấn đề quan trọng nhất (từ xa đến gần, từ khái quát đến cụ thể): tiền đề lịch sử - xã hội, văn hóa - văn học (vấn đề “thời đại sáng tác”); tiểu sử - sự nghiệp của các chúa Trịnh (vấn đề “chủ thể sáng tác”); và quan niệm thơ ca của họ (vấn đề “quan niệm sáng tác”).
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hoàng

Văn hóa doanh nghiệp trong tiến trình phát triển cộng đồng nông thôn và việc vận dụng một số lý thuyết xã hội học trong nghiên cứu (26/10/2014)

Theo hướng tiếp cận xã hội học, bài viết phân tích một số lý thuyết vận dụng khi nghiên cứu về văn hóa doanh nghiệp trong tiến trình phát triển cộng đồng nông thôn, đó là lý thuyết tương tác biểu trưng, lý thuyết trao đổi xã hội và lựa chọn hợp lý, lý thuyết khinh - trọng.
Tác giả: Lê Thị Thúy Ngà

Một số điều chỉnh trong chiến lược tăng trưởng kinh tế dựa vào xuất khẩu ở Đông Á (26/10/2014)

Phân tích một số điều chỉnh trong chiến lược tăng trưởng kinh tế dựa vào xuất khẩu ở một số nước Đông Á như đẩy mạnh thị trường tiêu dùng nội địa, đa dạng hóa thị trường và thúc đẩy thương mại nội khối, nội dung bài viết đề cập ba hàm ý chính sách cho Việt Nam: 1- đa dạng hóa các quan hệ kinh tế thương mại và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; 2- tập trung vào thị trường nội địa, nội khối; 3- cơ cấu lại thị trường theo hướng cân bằng hơn giữa trong nước và ngoài nước.
Tác giả: Nguyễn Hồng Thu