Có hay không “Xã hội học sáng tạo”? Tại sao không! (30/10/2016)

Việc tổng quan tài liệu Xã hội học (Sociology) cho thấy có rất ít hiển ngôn, nhưng lại có nhiều hàm ý “Xã hội học về Sáng tạo” (Sociology of Creation). Điều đó gợi mở ý tưởng xây dựng và phát triển một chuyên ngành “Xã hội học sáng tạo” (Creative Sociology) trong Xã hội học đương đại (Contemporary Sociology). Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng “Xã hội học về Sáng tạo” chỉ là một khuynh hướng chuyên ngành Xã hội học, còn “Xã hội học sáng tạo” mới là một chuyên ngành Xã hội học độc lập cần được xây dựng. Dự án xây dựng chuyên ngành “Xã hội học sáng tạo” là hoàn toàn khả thi và khả dụng trong Xã hội học đương đại trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Bài viết tập trung phân tích các khái niệm “Sáng tạo” (Creation, Creativity), “Tư duy sáng tạo” (Creative Thinking), và quan niệm về “Xã hội học sáng tạo” nhằm làm rõ vấn đề.
Tác giả: Tô Duy Hợp

Đổi mới tư duy lý luận trong phát triển kinh tế dưới ánh sáng Đại hội XII của Đảng (30/10/2016)

Khẳng định tầm quan trọng của việc đổi mới tư duy lý luận trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, bài viết luận giải, làm phong phú thêm quá trình đổi mới tư duy lý luận trong phát triển kinh tế của Đảng từ Đại hội VI đến Đại hội XII; từ đó khẳng định bước đổi mới tư duy lý luận trong phát triển kinh tế của Đảng ta là hoàn toàn phù hợp, khoa học, hiệu quả.
Tác giả: Đỗ Ngọc Hanh

Quan niệm về bản chất con người trong lịch sử và tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng nhân cách người cán bộ cách mạng (30/10/2016)

Vấn đề bản chất con người đã được đặt ra trong suốt chiều dài lịch sử triết học, đạt tới những giá trị tiến bộ như đề cao yếu tố đạo đức, tính cách và phẩm giá xã hội trong việc hình thành bản chất con người. Bản chất con người như thế nào được thể hiện tập trung trong nhân cách của cá nhân đó. Hồ Chí Minh trong quá trình chỉ đạo, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã dành sự quan tâm đặc biệt tới việc xây dựng nhân cách con người trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc những di sản của tư tưởng nhân loại, nhất là tư tưởng của chủ nghĩa Marx-Lenin về bản chất con người. Người nêu ra những tiêu chí quan trọng nhằm xây dựng và hoàn thiện nhân cách người cán bộ cách mạng để đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ mà cách mạng giao phó. Tư tưởng của Người luôn là những gợi mở có giá trị trong công tác xây dựng, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.
Tác giả: Nguyễn Thị Hiền

Một số cách tiếp cận lý thuyết và phương pháp trong nghiên cứu về tình dục trên thế giới (30/10/2016)

Trong số những nghiên cứu về tình dục, có thể thấy một số lý thuyết thường được vận dụng bao gồm: lý thuyết tiến hóa, lý thuyết trao đổi xã hội, kiến tạo xã hội và lý thuyết về sự gắn kết. Các phương pháp được sử dụng nhiều trong nghiên cứu về tình dục trên thế giới bao gồm cả nghiên cứu lịch đại và nghiên cứu đồng đại. Bài viết tổng quan một số cách tiếp cận lý thuyết và phương pháp đã được sử dụng trong nghiên cứu về tình dục trên thế giới. Bên cạnh đó là tổng quan một số phương pháp đã được ứng dụng trong các nghiên cứu về tình dục ở Việt Nam, cho thấy rõ những khoảng trống về phương pháp và lý thuyết trong nghiên cứu về tình dục cần được chú trọng.
Tác giả: Lê Thu Hiền

Tập tục sinh đẻ của người Thái ở miền Tây hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An (30/10/2016)

Người Thái ở Việt Nam phân thành hai ngành là Thái Đen (Tay Đăm) và Thái Trắng (Tay Đón hoặc Tay Khao), nhưng ở miền Tây Thanh - Nghệ, họ dùng tên tự gọi theo nhóm địa phương như Tày Thanh, Tày Đèng, Tày Mường… Đối với các nhóm Thái, sự ra đời của mỗi đứa trẻ không chỉ là biểu hiện hạnh phúc của lứa đôi, sự kiện trọng đại của mỗi gia đình, mà còn là niềm vui của cả dòng họ. Bài viết làm rõ tập tục sinh đẻ với những nét văn hóa đặc thù mang bản sắc vùng miền của người Thái nơi đây.
Tác giả: Lê Duy Đại

Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực cán bộ Hội phụ nữ cơ sở (nghiên cứu trường hợp tỉnh Hà Nam) (30/10/2016)

Chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự vững mạnh và phát triển của tổ chức. Có rất nhiều cách khác nhau để đo lường chất lượng nguồn nhân lực. Nhìn chung, hầu hết các nhà nghiên cứu đều cho rằng, nguồn nhân lực được cấu thành từ các yếu tố cơ bản gồm: trí lực (kiến thức, trình độ chuyên môn, kỹ năng, thâm niên công tác); thể lực (thể chất, sức khỏe); tâm lực (thái độ làm việc, tâm lý làm việc, và khả năng chịu áp lực công việc). Bài viết đề cập đến một trong những chỉ báo thể hiện chất lượng nguồn nhân lực cán bộ Hội phụ nữ cơ sở hiện nay từ khía cạnh “trí lực” thông qua các số liệu, đánh giá từ hội viên - đối tượng phục vụ của tổ chức hội, và so sánh với đánh giá của cán bộ hội cơ sở.
Tác giả: Nguyễn Hoàng Anh

Cuộc cách mạng giải pháp “Tài chính sáng tạo” (30/10/2016)

Các tác giả bài viết nhấn mạnh ba nội dung chính yếu: 1- Giải pháp “Tài chính sáng tạo” có khả năng chuyển đổi phương thức xử lý tổn thất do thiên tai. 2- Giải pháp “Tài chính sáng tạo” tạo ra nguồn viện trợ quốc tế có tương quan tốt về hiệu quả và chi phí, sinh lời và giúp các nhà đầu tư đa dạng hóa tài sản của mình. 3- Quốc hội Hoa Kỳ nên thông qua Đạo luật Đối tác tác động xã hội, cho phép tài trợ cho các sáng kiến về giải pháp “Tài chính sáng tạo” thuộc khu vực công - tư.
Tác giả: Georgia Levenson Keohane, Saadia Madsbjerg; Tôn Quang Hòa d.