Sắc phong các triều đại phong kiến Việt Nam (số 4) (26/04/2017)

Trân trọng giới thiệu lưu ảnh sắc phong cho các vị Học chính nha nhị hạng kiểm học biên tu Nguyễn Hữu Tảo, Đông pháp tư pháp viện nhị hạng chính phán sự trước tác Trần Hữu Định, Thương chính tòa nhị hạng chính phán sự kiểm thảo Nguyễn Văn Nghiêm, Bưu điện tòa tam hạng tham tá kiểm thảo Trịnh Văn Mậu (chi tiết xem phần chú thích ảnh)

Sắc phong các triều đại phong kiến Việt Nam (số 3) (15/03/2017)

Trân trọng giới thiệu lưu ảnh sắc phong cho các vị Hộ sản trước bạ tòa thượng hạng tam hạng phán sự Đỗ Huy Dĩ, Sứ tòa nhất hạng phán sự Phan Xuân Trang, Hà Nội đốc lý tòa nhất hạng phán sự Nguyễn Đình Tuyển, Tài chính tòa nhị hạng tham tá biên tu Lê Trọng Hiền (chi tiết xem phần chú thích ảnh)

Sắc phong các triều đại phong kiến Việt Nam (số 2) (24/02/2017)

Trân trọng giới thiệu lưu ảnh sắc phong cho các vị Thiết Cương Đại tướng quân Đại vương, Hoa Lương Đại tướng quân Đại vương, Công chính tòa nhất hạng phán sự Trần Duy Quý, Trứ tác sứ tòa nhất hạng phán sự Nguyễn Văn Ngọ (chi tiết xem phần chú thích ảnh)
Các tin đã đưa ngày: