Sắc phong các triều đại phong kiến Việt Nam (số 2)

24/02/2017

Sắc phong các triều đại phong kiến Việt Nam (số 2)
Trân trọng giới thiệu lưu ảnh sắc phong cho các vị Thiết Cương Đại tướng quân Đại vương, Hoa Lương Đại tướng quân Đại vương, Công chính tòa nhất hạng phán sự Trần Duy Quý, Trứ tác sứ tòa nhất hạng phán sự Nguyễn Văn Ngọ (chi tiết xem phần chú thích ảnh)

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: