Thông tin chuyên đề: Chính sách đa văn hóa, đa quốc tịch và liên văn hóa trong bối cảnh di cư toàn cầu

28/08/2020

Năm xuất bản: 2020

Thông tin chuyên đề: Chính sách đa văn hóa, đa quốc tịch và liên văn hóa trong bối cảnh di cư toàn cầu

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Tập thông tin chuyên đề “Chính sách đa văn hóa, đa quốc tịch và liên văn hóa trong bối cảnh di cư toàn cầu” của Viện Thông tin Khoa học xã hội (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2020) do GS.TS. Hồ Sĩ Quý, PGS.TS. Vũ Hùng Cường và ThS. Nguyễn Thị Lê đồng chủ biên.

 

Tập thông tin chuyên đề tập hợp 9 công trình nghiên cứu được đăng tải trên các tạp chí nghiên cứu khoa học có uy tín ở nước ngoài trong những năm gần đây, được biên dịch từ nhiều thứ tiếng khác nhau. (1) Đa văn hóa: Quan niệm xã hội và thực tiễn xã hội. (2) Các triết thuyết của chủ nghĩa đa văn hóa. (3). Chủ nghĩa đa văn hóa: Tổng quan các cuộc tranh luận về đa văn hóa trong xã hội phương Tây. (4) Sự kết thúc của chủ nghĩa đa văn hóa? Nhập cư và sự hòa nhập ở Đức và Vương quốc Anh. (5) Sự thất bại của chủ nghĩa đa văn hóa. Cộng đồng đối nghịch với xã hội ở châu Âu. (6) Hướng tới chủ nghĩa hậu đa văn hóa? Các cộng đồng, điều kiện và bối cảnh thay đổi của sự đa dạng. (7) Chính sách liên văn hóa trong cuộc tranh luận hậu đa văn hóa: Một quan điểm biện hộ. (8) Chủ nghĩa đa văn hóa và chủ nghĩa liên văn hóa: Định nghĩa lại tính dân tộc và tính thống nhất. (9) Phải chăng những người theo chính sách liên văn hóa hiểu sai về chủ nghĩa đa văn hóa?

 

Tập thông tin chuyên đề nhằm mục đích cung cấp cho người đọc những thông tin tổng quát về các vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa đa văn hóa và chủ nghĩa liên văn hóa; về chính sách đa văn hóa, chính sách đa quốc tịch và chính sách liên văn hóa trong bối cảnh biến đổi của di cư toàn cầu; hy vọng bạn đọc sẽ có được các thông tin hữu ích, cũng như có cơ hội tìm ra những khoảng trống nghiên cứu trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

 

Trân trọng giới thiệu.

 

 

 

 

-VTT-