Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ dành cho hệ thống thư viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

12/03/2020

Năm xuất bản: 2019

Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ dành cho hệ thống thư viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ dành cho hệ thống thư viện thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Nhà xuất bản KHXH, 2019) do ThS. Nguyễn Thị Thúy Bình và ThS. Nguyễn Thị Thúy Nga đồng chủ biên.

 

Căn cứ các chuẩn quốc tế về nghiệp vụ thư viện, từ thực tế áp dụng tại Thư viện KHXH, thực trạng và yêu cầu hoạt động tại các thư viện thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thư viện được xây dựng nhằm cung cấp các quy tắc, phương pháp mới nhất về toàn bộ các khâu nghiệp vụ trong dây chuyền thư viện theo chuẩn quốc tế, cũng như các quy trình thư viện có liên quan, để áp dụng thống nhất trong toàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

 

Ngoài phần Lời nói đầu và Phụ lục, Tài liệu gồm 6 chương và 22 phần nội dung:

 

Chương 1. Bổ sung tài liệu

 

1. Hướng dẫn xây dựng chính sách phát triển vốn tài liệu

 

2. Hướng dẫn phương thức phối hợp bổ sung tài liệu

 

3. Hướng dẫn quy trình bổ sung tài liệu.

 

Chương 2. Xử lý tài liệu

 

1. Hướng dẫn quản lý các nguồn tài liệu và hồ sơ theo dõi tài liệu

 

2. Hướng dẫn biên mục mô tả tài liệu theo Quy tắc biên mục Anh - Mỹ AACR2

 

3. Hướng dẫn phân loại tài liệu theo Khung phân loại thập phân DDC - Ấn bản 23 tiếng Việt

 

4. Hướng dẫn định chủ đề, định từ khóa cho tài liệu KHXH và nhân văn.

 

Chương 3. Biên mục tài liệu trên phần mềm Nền tảng dịch vụ thư viện Sierra

 

1. Khung mẫu nhập tin cho các loại hình tài liệu

 

2. Hướng dẫn nhập biểu ghi trên phần mềm Nền tảng dịch vụ thư viện Sierra

 

3. Quy trình xử lý dữ liệu trong phần mềm Nền tảng dịch vụ thư viện Sierra.

 

Chương 4. Xây dựng cơ sở dữ liệu số

 

1. Quy trình số hóa và các tiêu chuẩn kỹ thuật

 

2. Tổ chức thực hiện số hóa tài liệu

 

3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm CONTENTdm

 

4. Quy trình tạo biểu ghi cho tài liệu số trên phần mềm CONTENTdm

 

5. Hướng dẫn phương pháp biên mục mô tả theo Quy tắc Mô tả và truy cập tài nguyên RDA trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu số trên phần mềm CONTENTdm

 

6. Khung mẫu nhập tin dành cho tài liệu số.

 

Chương 5. Lưu thông tài liệu

 

1. Hướng dẫn quy trình tạo lập hồ sơ quản lý bạn đọc

 

2. Hướng dẫn quy trình lưu thông tài liệu

 

3. Quy định phục vụ liên quan đến quyền tác giả tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

 

Chương 6. Tổ chức và bảo quản kho tài liệu

 

1. Hướng dẫn tổ chức kho tài liệu

 

2. Hướng dẫn bảo quản tài liệu

 

3. Hướng dẫn bảo quản bản đồ và microfilm.

 

Trân trọng giới thiệu.

 

 

 

-VTT-