Niên giám Thông tin Khoa học xã hội - Tập 14

06/03/2020

Niên giám Thông tin Khoa học xã hội - Tập 14 Viện Thông tin Khoa học xã hội trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Niên giám Thông tin Khoa học xã hội Tập 14 với mong muốn tiếp tục là một trong những tư liệu khoa học hữu ích phục vụ công tác nghiên cứu, thông tin khoa học của các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và bạn đọc quan tâm tìm hiểu.

 

 

1. Những chủ đề lớn của năm 2018 trong lĩnh vực khoa học xã hội

2. Tổng quan một số vấn đề trong nghiên cứu triết học ở Việt Nam năm 2018

3. 170 năm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”: Cương lĩnh chính trị về xã hội tương lai

4. Một số vấn đề nghiên cứu văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

5. Tổng quan những vấn đề nổi bật trong nghiên cứu văn hóa Việt Nam năm 2018

6. Một số vấn đề nổi bật trong nghiên cứu văn học thế giới năm 2018

7. Một số vấn đề nổi bật trong nghiên cứu văn học ở Việt Nam năm 2018

8. Chính phủ kiến tạo và vấn đề xây dựng chính phủ kiến tạo ở Việt Nam hiện nay

9. Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trong bối cảnh mới

10. Khoa học, công nghệ và sự ra đời của những ngành kinh doanh mới: Đầu tư vào Bitcoin

11. Về một số vấn đề quốc tế nổi bật năm 2017-2018

12. Truyền thông, vận động và tổ chức sự kiện trong hoạt động thư viện: Kinh nghiệm từ một số thư viện lớn trên thế giới

13. Tiêu chuẩn quốc gia “TCVN 11774:2016 - Thông tin và tư liệu: Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện” và khả năng áp dụng vào hệ thống các thư viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

14. Tổng mục lục Tài liệu phục vụ nghiên cứu năm 2018