Niên giám Thông tin Khoa học xã hội - Tập 13

10/05/2018

Niên giám Thông tin Khoa học xã hội - Tập 13 Viện Thông tin Khoa học xã hội trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Niên giám Thông tin Khoa học xã hội Tập 13 với mong muốn tiếp tục là một trong những tư liệu khoa học hữu ích phục vụ công tác nghiên cứu, thông tin khoa học của các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và bạn đọc quan tâm tìm hiểu.

 

 

1. Chỉ số hạnh phúc thế giới 2012-2017 và cảm nhận của người Việt về hạnh phúc

2. Kinh tế tư nhân - Một động lực quan trọng và cơ bản đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam

3. Nghiên cứu sự thành bại của các quốc gia và Chỉ số thành bại của Việt Nam 2005-2016

4. Về cơ cấu dân số vàng ở Việt Nam hiện nay: Cơ hội và thách thức

5. Xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam hiện nay: Một số vấn đề cần quan tâm

6. Một số vấn đề quốc tế nổi bật năm 2017

7. Công tác lập pháp, cải cách hành chính và cải cách tư pháp ở Việt Nam năm 2017

8. Tổng quan một số vấn đề nổi bật của kinh tế Việt Nam năm 2017

9. Tình hình nghiên cứu lịch sử, dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam năm 2017

10. Tổng quan tài liệu nghiên cứu về “Văn hóa và Phát triển” năm 2017

11. Tình hình ngôn ngữ học Việt Nam năm 2017

12. Những sáng tác văn học tiêu biểu trong nước năm 2017

13. Tổng quan tình hình dạy - học ngữ văn trong nhà trường phổ thông những năm gần đây

14. Ảnh hưởng của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tới hoạt động thông tin - thư viện

15. Nguồn lực thông tin và việc xây dựng mô hình quản lý thư viện trung tâm - thành viên tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

16. Tổng quan về marketing trong lĩnh vực thông tin - thư viện: Cách làm một vài thư viện trên thế giới

17. Tổng mục lục Tài liệu phục vụ nghiên cứu năm 2017.