Niên giám Thông tin Khoa học xã hội - Tập 15

12/05/2021

Niên giám Thông tin Khoa học xã hội - Tập 15 Viện Thông tin Khoa học xã hội trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Niên giám Thông tin Khoa học xã hội Tập 15 với mong muốn tiếp tục là một trong những tư liệu khoa học hữu ích phục vụ công tác nghiên cứu, thông tin khoa học của các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và bạn đọc quan tâm tìm hiểu.

 

 

1. Về Niên giám Thông tin Khoa học xã hội năm thứ 15

2. Một số nghiên cứu nổi bật về kinh tế Việt Nam từ cuối năm 2019

3. Một số vấn đề về tôn giáo ở Việt Nam năm 2019

4. Một số vấn đề nổi bật trong các nghiên cứu văn hóa Việt Nam năm 2019

5. Tình hình nghiên cứu xã hội học về gia đình năm 2019

6. Thông tin nghiên cứu văn học Việt Nam năm 2019

7. Tình hình nghiên cứu ngôn ngữ ở Việt Nam năm 2019: Tổng luận các vấn đề

8. Một số vấn đề quốc tế nổi bật năm 2019

9. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Một số quan điểm của học giả quốc tế và Việt Nam

10. Một số nghiên cứu nổi bật về Nhà nước và Pháp luật từ cuối năm 2018 đến cuối năm 2019

11. Xu hướng nghiên cứu và ứng dụng dữ liệu lớn trong hoạt động thư viện giai đoạn hiện nay

12. Tổng mục lục Tài liệu phục vụ nghiên cứu năm 2019.