Niên giám Thông tin Khoa học xã hội - Tập 17

07/10/2022

Niên giám Thông tin Khoa học xã hội - Tập 17 Viện Thông tin Khoa học xã hội trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Niên giám Thông tin Khoa học xã hội Tập 17 với mong muốn tiếp tục là một trong những tư liệu khoa học hữu ích phục vụ công tác nghiên cứu, thông tin khoa học của các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và bạn đọc quan tâm tìm hiểu.

 

 

1. Niên giám Thông tin Khoa học xã hội Tập 17: Tổng quan

2. Những nội dung chủ yếu và một số điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

3. Tác động của đại dịch Covid-19 trên bình diện quan hệ quốc tế

4. Phòng, chống dịch Covid-19 trên thế giới và ở Việt Nam: một số điểm tương đồng và khác biệt

5. Tổng quan các nghiên cứu về phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam năm 2021

6. Tổng quan về phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam năm 2021

7. Một số vấn đề nổi bật trong nghiên cứu xã hội học ở Việt Nam năm 2021

8. Một số vấn đề nổi bật trong hoạt động, nghiên cứu tôn giáo ở Việt Nam năm 2021

9. Tổng quan một số vấn đề nổi bật trong nghiên cứu văn hóa Việt Nam năm 2021

10. Một số vấn đề nổi bật trong lĩnh vực văn học ở Việt Nam năm 2021

11. Những vấn đề nổi bật của ngôn ngữ học Việt Nam năm 2021

12. Chuyển đổi số và ứng dụng trong lĩnh vực thông tin - thư viện

13. Danh mục Tài liệu phục vụ nghiên cứu năm 2021.