Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Thông tin Khoa học xã hội

18/06/2021

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Thông tin Khoa học xã hội

Theo Quyết định số 710/QĐ-KHXH ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), Viện Thông tin Khoa học xã hội là tổ chức trực thuộc Viện Hàn lâm, có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

 

I. Chức năng

 

Viện Thông tin Khoa học xã hội có chức năng nghiên cứu, cung cấp thông tin khoa học cho Đảng và Nhà nước, Viện Hàn lâm, các cơ quan hoạch định chính sách, các tổ chức và cá nhân có quan tâm đến những vấn đề mới, nổi bật về khoa học xã hội và nhân văn của Việt Nam và thế giới; bảo tồn, khai thác phát triển Thư viện Khoa học xã hội; hợp tác, liên kết, tư vấn, dịch vụ trong các hoạt động nghiên cứu, thông tin khoa học, thư viện, in, xuất bản, đào tạo nguồn nhân lực thông tin - thư viện.

 

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

 

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm, các dự án đầu tư tăng cường năng lực cho hệ thống thư viện của Viện Hàn lâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

 

2. Nghiên cứu, cung cấp thông tin khoa học về những vấn đề mới, nổi bật, những vấn đề lý luận và thực tiễn chuyên sâu về các chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của Việt Nam và thế giới.

 

3. Dịch, biên soạn, in, xuất bản và cung cấp các sản phẩm thông tin khoa học, thư viện (sách, tạp chí, Niên giám Thông tin Khoa học xã hội, tài liệu phục vụ nghiên cứu, thông tin chuyên đề, cơ sở dữ liệu, tài liệu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin - thư viện).

 

4. Tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học về những vấn đề mới, nổi bật, những vấn đề lý luận và thực tiễn chuyên sâu về các chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của Việt Nam và thế giới.

 

5. Bảo tồn, khai thác, xây dựng và phát triển Thư viện Khoa học xã hội hiện đại xứng tầm trung tâm thông tin - thư viện chuyên ngành trọng điểm Quốc gia. Chủ trì xây dựng, tham mưu và thực hiện quy hoạch định hướng phát triển, hiện đại hóa hệ thống thư viện Viện Hàn lâm theo mô hình thư viện trung tâm - thư viện thành viên.

 

6. Chủ trì nghiên cứu, tư vấn cho các thư viện thuộc Viện Hàn lâm thống nhất và chuẩn hóa nghiệp vụ thư viện phù hợp với chuẩn quốc tế, quốc gia và lộ trình phát triển của hệ thống thư viện Viện Hàn lâm.

 

7. Chủ trì, phối hợp xây dựng, phát triển và khai thác cơ sở dữ liệu thông tin khoa học xã hội; quản trị, vận hành các phần mềm thư viện điện tử, thư viện số và trang OPAC dùng chung cho Thư viện Khoa học xã hội và các thư viện thành viên thuộc Viện Hàn lâm; quản lý thống nhất các cơ sở dữ liệu thư mục và các tài nguyên thông tin số của hệ thống thư viện Viện Hàn lâm; đầu mối bổ sung tài liệu ngoại văn, cơ sở dữ liệu trực tuyến cho Thư viện Khoa học xã hội và các thư viện thuộc Viện Hàn lâm theo phân công; bổ sung, cập nhật các dạng tài liệu, phần mềm ứng dụng, các dạng thông tin số, ảnh, băng đĩa…; bảo quản, phục chế, số hóa, vi phim hóa các dạng tài liệu của Thư viện Khoa học xã hội.

 

8. Ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin - thư viện; tư vấn và hướng dẫn nghiệp vụ, điều phối hoạt động tin học hóa thư viện trong hệ thống thư viện Viện Hàn lâm.

 

9. Phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ về thông tin - thư viện cho các tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài Viện Hàn lâm; tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo của Viện Hàn lâm về thông tin - thư viện.

 

10. Thực hiện hợp tác quốc tế và trong nước, liên doanh, liên kết, tư vấn, dịch vụ về các hoạt động nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học, thư viện, in, xuất bản, đào tạo nguồn nhân lực thông tin - thư viện, trao đổi ấn phẩm với các tổ chức, thư viện trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

 

11. Quản lý về hành chính, tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị; quản lý tài sản và kinh phí của Viện theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm; tổ chức khai thác cơ sở vật chất theo Đề án được Viện Hàn lâm phê duyệt.

 

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm.

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: