Cơ cấu tổ chức của Viện Thông tin Khoa học xã hội

18/06/2021

Cơ cấu tổ chức của Viện Thông tin Khoa học xã hội

Theo Quyết định số 710/QĐ-KHXH ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), Viện Thông tin Khoa học xã hội là tổ chức trực thuộc Viện Hàn lâm, có cơ cấu tổ chức như sau:

 

Viện có Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo chuyên môn, các tổ chức cấu thành và viên chức, người lao động.

 

1. Lãnh đạo Viện và Lãnh đạo chuyên môn:

 

a) Lãnh đạo Viện gồm: Viện trưởng và không quá 02 (hai) Phó Viện trưởng.

 

b) Lãnh đạo chuyên môn gồm: Tổng biên tập và 01 (một) Phó Tổng biên tập.

 

Lãnh đạo Viện và Lãnh đạo chuyên môn do Chủ tịch Viện Hàn lâm bổ nhiệm, miễn nhiệm.

 

2. Các tổ chức cấu thành:

 

a) Phòng Nghiên cứu, thông tin Khoa học xã hội.

 

b) Phòng Nghiên cứu, thông tin Khoa học nhân văn.

 

c) Phòng Nghiên cứu, thông tin Quốc tế.

 

d) Phòng Bổ sung - Trao đổi.

 

đ) Phòng Phân loại - Biên mục.

 

e) Phòng Bạn đọc - Nghiên cứu Nghiệp vụ thư viện.

 

f) Phòng Bảo quản.

 

g) Phòng Hành chính - Tổng hợp.

 

h) Phòng Tin học hóa - Cơ sở dữ liệu.

 

i) Phòng In - Phát hành.

 

Các tổ chức phòng quy định từ khoản (a) đến khoản (c) là các phòng khối Nghiên cứu, thông tin khoa học; các tổ chức phòng quy định từ khoản (d) đến khoản (f) là các phòng khối Thư viện; các tổ chức phòng quy định từ khoản (g) đến khoản (i) là các phòng Chuyên môn, nghiệp vụ khác.

 

Trong Phòng có viên chức quản lý và các nhân viên. Viên chức quản lý phòng do Viện trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của Viện Hàn lâm.

 

3. Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội có Tổng biên tập; giúp việc cho Tổng biên tập có Phó Tổng biên tập, Thư ký tòa soạn và các biên tập viên.

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: