Bản sắc Hà Nội với dấu ấn văn hóa - văn minh Pháp (05/10/2023)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Bản sắc Hà Nội với dấu ấn văn hóa - văn minh Pháp” của GS.TS. Hồ Sĩ Quý (Hội đồng Lý luận Trung ương; Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Bài viết nêu nhận định, những địa danh du lịch có tiếng của Hà Nội hiện nay như Nhà Kèn, Nhà Hát Lớn, Nhà tù Hỏa Lò, Ga Hàng Cỏ, Cầu Long Biên, Nhà thờ lớn, Chợ Đồng Xuân,… đều là những di sản có giá trị vật thể bên cạnh các giá trị văn hóa phi vật thể; không thể hiểu được bản sắc Hà Nội nếu không nói đến những nét văn hóa - văn minh Pháp còn đọng lại ở đời sống đô thị vùng đất này. Từ đó, bài viết khái lược về lịch sử Hà Nội; đề cập đến những dấu ấn văn hóa - văn minh Pháp trong quy hoạch và kiến trúc đô thị, trong khoa học và giáo dục, trong đời sống xã hội Việt Nam nói chung. Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 9/2023.

Nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ cấp cơ sở hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (05/10/2023)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ cấp cơ sở hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh” của ThS. Đinh Thị Thúy Hải (Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Thành phố Hà Nội). Bài viết đi sâu làm rõ những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên và vận dụng trong nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ cấp cơ sở hiện nay. Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 9/2023.

Việc làm xanh ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức (05/10/2023)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Việc làm xanh ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức” của TS. Đoàn Thị Thu Hương (Viện Địa lý nhân văn, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Dựa vào các phương pháp phân tích, tổng hợp các tài liệu nghiên cứu của các tổ chức quốc tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong giai đoạn từ năm 2011 đến nay, bài viết sử dụng định nghĩa và cách tiếp cận việc làm xanh của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) kết hợp với các dữ liệu thứ cấp để làm rõ thực trạng việc làm xanh trên góc độ tổng thể nền kinh tế và đề xuất một số giải pháp nâng cao tỷ lệ việc làm xanh trong thời gian tới. Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 9/2023.

Quá trình hình thành và phát triển quan điểm chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng (11/09/2023)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Quá trình hình thành và phát triển quan điểm chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng” của TS. Trần Nghị (Tạp chí Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ). Bài viết gồm ba nội dung chính: (i) Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1930-1945; (ii) Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn từ khi Cách mạng Tháng 8/1945 thành công và tiến hành hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); (iii) Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới. Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 8/2023.

Vai trò và nguồn lực của phụ nữ dân tộc Hmông đối với phát triển văn hóa, xã hội - Từ thực tế ở tỉnh Hà Giang (18/08/2023)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Vai trò và nguồn lực của phụ nữ dân tộc Hmông đối với phát triển văn hóa, xã hội - Từ thực tế ở tỉnh Hà Giang” của PGS.TS. Phạm Văn Dương (Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Bài viết góp thêm một góc nhìn về nguồn lực của phụ nữ dân tộc Hmông từ quan sát thực tế cộng đồng này tại tỉnh Hà Giang, một địa phương có nhiều đồng bào dân tộc Hmông sinh sống lâu đời. Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 7/2023.
Các tin đã đưa ngày: