Về mục tiêu và trọng tâm của việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (24/04/2024)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Về mục tiêu và trọng tâm của việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” của GS.TS. Võ Khánh Vinh (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Bài viết tìm hiểu mục tiêu và trọng tâm của việc tiếp tục xây dựng và hoàn hiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, góp phần nhận thức đúng về Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn hiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 4/2024.

Nền kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền và dân chủ: Nghiên cứu trường hợp Trung Quốc (24/04/2024)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Nền kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền và dân chủ: Nghiên cứu trường hợp Trung Quốc” của TS. Nguyễn Văn Cương (Viện Chiến lược và Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp). Bài viết đánh giá khái quát quá trình Trung Quốc xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa cũng như thực tiễn xử lý mối quan hệ giữa ba trụ cột này trong quá trình phát triển, từ đó rút ra một số nhận xét mang ý nghĩa tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam. Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 4/2024.

Đổi mới phương pháp quản lý nhà nước từ truyền thống sang hiện đại trong bối cảnh chuyển đổi số (18/03/2024)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Đổi mới phương pháp quản lý nhà nước từ truyền thống sang hiện đại trong bối cảnh chuyển đổi số” của TS. Phan Thanh Hà (Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Bài viết phân tích những tác động của chuyển đổi số đến đổi mới phương pháp quản lý nhà nước (QLNN) ở Việt Nam từ quan niệm về phương pháp QLNN truyền thống và sự cần thiết đổi mới phương pháp QLNN ở Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp về đổi mới phương pháp QLNN trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay. Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 3/2024.

Về tính tất yếu lịch sử, khách quan của việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (18/03/2024)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Về tính tất yếu lịch sử, khách quan của việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” của GS.TS. Võ Khánh Vinh (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Bài viết tìm hiểu tính tất yếu lịch sử, khách quan của việc tiếp tục xây dựng và hoàn hiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, góp phần nhận thức đúng Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 3/2024.

Sự can dự của Ấn Độ ở Tiểu vùng sông Mekong trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI (20/02/2024)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Sự can dự của Ấn Độ ở Tiểu vùng sông Mekong trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI” của PGS.TS. Trần Nam Tiến (Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). Bài viết tập trung trình bày thực trạng can dự và ảnh hưởng của Ấn Độ ở khu vực Tiểu vùng sông Mekong trong hai thập niên thế kỷ XX. Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 2/2024.
Các tin đã đưa ngày: