Quyết định v/v công bố công khai Quyết toán Ngân sách năm 2022 và Dự toán Ngân sách năm 2023 của Viện Thông tin Khoa học xã hội

10/10/2023

Quyết định v/v công bố công khai Quyết toán Ngân sách năm 2022 và Dự toán Ngân sách năm 2023 của Viện Thông tin Khoa học xã hội

Viện Thông tin Khoa học xã hội trân trọng thông tin toàn văn Quyết định số 264/QĐ-TTXH ngày 09/10/2023 về việc công bố công khai Quyết toán Ngân sách năm 2022 và Quyết định số 265/QĐ-TTXH ngày 09/10/2023 về việc công bố công khai Dự toán Ngân sách năm 2023 của Viện theo các file đính kèm.

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: